Uge 8 2020 Udredningsforløb for børn 7 - 17 år med synsnedsættelse eller blindhed og yderligere funktionsnedsættelser og deres forældre

Dato
Uge 8, 2020 mandag den 17. til fredag den 21. februar 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs. Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt forældresamtykke.

Mål med forløbet
Det forventes, at eleven får: 

 • Oplevelser og erfaringer, der fremmer barnets synsmæssige opmærksomhed
 • Oplevelser og erfaringer, der fremmer barnets øvrige sansemæssige opmærksomhed
 • Begyndende kendskab til alternativ kommunikation
 • Mulighed for at danne relationer til andre børn og voksne 

Det forventes, at forældrene får: 

 • Viden om barnets generelle udvikling set i fht. synsnedsættelse
 • Viden om barnets synsmæssige ressourcer og udfordringer
 • Viden om syn og synskompenserende materialer
 • Tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler til eleven
 • Konkrete forslag til, hvordan barnets trivsel, udvikling og læring kan støttes
 • Mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Med forældrenes tilsagn forventes det, at fagprofessionelle får: 

 • Viden om barnets ressourcer og udfordringer
 • Viden om hvordan synsnedsættelsen påvirker barnets udvikling og andre funktionsnedsættelser
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse til brug for den lokale synskonsulents videre vejledning
 • Konkrete forslag til at arbejde videre med barnets trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet

Forløbets indhold

Alt efter børnenes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner:
Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.

 • Anvendelse af IT, Flexiboard, PC, tablet.
 • Sansemotorik.
 • Orientering og mobility.
 • Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg.
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service.
 • Udvikling, kontakt, samvær, motivation og læring.

Oplægsholderne kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog. 

Forløbets organisering
Forløbet afholdes på Synscenter Refsnæs. Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med det tværfaglige team. Under samvær og leg observeres børnene.

Forældre modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden. Der arrangeres også skræddersyede udredningsforløb for grupper af børn lokalt i samarbejde med den lokale synskonsulent og pædagoger i dagtilbud.

Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår med anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, motoriske/sansemotoriske- og socio-emotionelle observationer samt eventuelt standardiseret tests, men ikke mindst med afsæt i erfaringsbaseret tiltag og viden.

Opfølgning
Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om barnets trivsel, udvikling og læring. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen. Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de samarbejdspartnere, forældrene har givet skriftlig samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Kursustilrettelægger, Synskonsulent Tina Lindop Gable
Mail: tsli@regionsjaelland.dk
Mobil: 23 26 26 50

Synskonsulent Vinni Jensen
Mail: vijen@regionsjaelland.dk
Mobil: 93 57 65 34

Henvendelsesfrist
Synskonsulent og forældre udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om barnets syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Henvendelsesskema sendes på mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk senest 12 uger før kursets start.

Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien, om de tilbydes en plads. Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage via hjemmesiden. 

Samtykkeerklæring og fototilladelse udfyldes af forældrene inden forløbet.

Deltagerantal
Der kan deltage 4 elever/familier på dette forløb.

Andre relevante tilbud
Kursus for forældre til børn og unge, 5-17 år med synsnedsættelse/blindhed og yderligere funktionsnedsættelser.

Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med blindhed/synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser.