Uge 45 2020 Udredningsforløb/skolestartsvurdering for 4-6 årige småbørn med blindhed og forældre

Dato
Uge 45, 2020 mandag den 2. – fredag den 6. november 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Småbørn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb og rådgivning ved et tværprofessionelt team.
Børn med blindhed på 5-6 år, hvor der tillige ønskes vurdering og vejledende anbefalinger i forhold til kommende skolestart. Ved behov kan der evt. tilbydes test ved psykolog.
Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration.

Mål med forløbet 
Iværksættelse af indsats for at sikre barnet med blindhed optimale lærings- og udviklingsbetingelser, herunder understøtte tidlig introduktion til taktilt materiale i leg og læring og punktskrift.

Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af forløbet:

Forældre:

  • En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger i forhold til deres barns udvikling og læring.
  • Viden om barnets synsnedsættelse, generelle udvikling, potentialer og eventuelle udfordringer
  • Vejledende anbefalinger mht. hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet.
  • Større viden om hvad det kan indebære at være forældre til et barn med blindhed.
  • Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i lignende situation.

Barnet:

  • Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af småbørn med blindhed.
  • En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation.
  • Nye færdigheder i en lille gruppe af børn med blindhed, herunder taktile færdigheder og punktskrift.

Professionelle

  • En tværprofessionel udredning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger bl.a. mht. hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet.
  • Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet.

Forløbets indhold 
Med udgangspunkt i individuelle ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent, vil der blive foretaget en tværprofessionel udredning af barnets funktionsniveau, efterfulgt af vejledende anbefalinger. Forældrene vil sideløbende deltage i undervisning/vejledning tilrettelagt for dem, som forældre til børn med blindhed.

Forløbets organisering
I dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave af det tværprofessionelle team med særlig viden om børn med blindhed. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed.

Forældrene modtager teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske principper og metoder, samt aktuelle emner og problemstillinger. Emnerne kan være: brug af intakte sanser, orientering og mobility, før-punkt og punktskrift, kompenserende hjælpemidler, motorik, kommunikation, skoleparathed og sociale kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Som afslutning på forløbet vil der være en forældresamtale, hvor repræsentanter fra det tværprofessionelle team vil fremlægge essensen af udredningsforløbet og give forslag til det videre arbejde med barnet. Efter aftale med forældrene, kan den lokale synskonsulent og/eller andre relevante fagpersoner deltage.

Metodebeskrivelse
Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og evidensbaseret viden anvendes. De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling og sanseintegrationsteori. Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den ”Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode”.

Opfølgning
Efter forløbet udarbejdes der en skriftlig rapport, som sendes til de personer/fagprofessionelle, som forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.  

Kontaktperson 
Annette Petersen, synskonsulent
Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk   
Telefon: 59 57 02 65 eller 93 57 00 19

Frist for tilmelding
Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema, som sendes til synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk for uge 46 2019 senest 16/7 2019 og for uge 45 2020 senest 31/8 2020.

Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside for uge 46 2019 senest 23/8 2019 og for uge 45 2020 senest 4/10 2020.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 5 børn på forløbet.