Uge 44 Gruppeforløb for skoleelever, som er punktlæsende 2.-6. klasse

Dato

Uge 44 2020 søndag den 25. til fredag den 30. oktober 2020

Hvem henvender forløbet sig til?

Punktlæsende elever i folkeskolens 2.-6. klasse

Mål med forløbet

Det forventes, at deltagerne

  • bliver mere selvhjulpne i dagligdagen via kursets ADL-aktiviteter
  • styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler
  • via resultatet af kursets læse-, og stave- og matematiktest får afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet
  • får kendskab til engelske punktforkortelser
  • inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid
  • har sociale relationer med ligestillede
  • opnår indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i arkiviteter tilrettelagt for blinde børn

Forældrene får tilbagemelding og vejledning med afsæt i barnets skolegang og fritidsaktiviteter i ugens løb

Forløbets indhold

Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen. Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus på det manglende syns indflydelse på dette. Der undervisis endvidere i idræt, svømning og engelske punktforkortelser. Eleverne instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker i siturationer, hvor det er hensigtsmæssigt. Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt i alle sammenhænge.

I forløbet indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages, hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler. 

I gruppeforløbet deltager psykologer, som indgår i dele af undervisningen og fritidsaktiviteterne. Psykologen vil afholde temasession med børnene i mindre grupper. Temaet er ikke fastlagt på forhånd, men beror på, hvad børnene kunne ønske. Temaerne mobning og sociale kompetencer vil blive prioriteret.

Forløbets organisering

Forløbets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet der er sammenhæng i aktiviteterne i skole og fritid. Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i ugens løb.

Metodebeskrivelse

Vygotskys teori om Zonen for nærmeste udvikling
ST - prøver. Pædagogisk analyse for stavning
IL - Individuel Læseprøve

Opfølgning

Fredag formiddag tilbydes forældrene en individuel samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der har deltaget i forløbet, vedrørende ugens forløb. Barnets lokale synskonsulent og lærere er, med forældrenes samtykke, også velkomne.
Der udarbejdes efterfølgende en individuel rapport, der tilsendes de personer og de institutioner, som elevens forældre har givet samtykke til.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdelingen Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg

Kontaktperson

Lone Ibsen, skolekonsulent
Mail: loi@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf. 59 57 02 28

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder og sender henvendelsesskema i samråd med forældrene og eleven senest <s>31.7.2020</s> 21.8.2020 til Synscenter Refsnæs (forlænget henvendelsesfrist)
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk
Synscenter Refnæs visiterer eleverne. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter invitation med link til ansøgning via Synscenter Refsnæs' hjemmeside.

Ansøgningsfrist 

Forældre/værge skal tilmelde senest søndag d. 13. september 2020

Deltagerantal

Maksimalt 12 deltagere