Uge 43 2019 Udredningsforløb for 0-7 årige småbørn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelse og deres forældre

Dato
Uge 43, mandag d. 10 til fredag d. 25 oktober 2019.

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI (hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.

Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt forældresamtykke. Børnene matches på hold ift. alder, udviklingsniveau og fysisk formåen, derfor er der fælles ansøgningsfrist på forløbene i 2019.

Mål med forløbet
Det forventes, at barnet får:

 • oplevelser og erfaringer, der fremmer dets synsmæssige opmærksomhed.
 • oplevelser og erfaringer, der fremmer dets øvrige sansemæssige opmærksomhed.
 • begyndende kendskab til alternativ kommunikation.
 • mulighed for at danne relationer til andre børn/unge og voksne.

Det forventes, at forældrene får:

 • viden om elevens generelle udvikling set ift. synsnedsættelse.
 • viden om elevens synsmæssige ressourcer og udfordringer.
 • viden om syn og synskompenserende materialer.
 • tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler til eleven.
 • konkrete forslag til hvordan elevens trivsel, udvikling og læring kan støttes.
 • mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation.

Med forældrenes tilsagn forventes det, at fagprofessionelle får:

 • viden om det enkelte barns ressourcer og udfordringer.
 • viden om ,hvordan en synsnedsættelse påvirker barnets udvikling og andre funktionsnedsættelser.
 • en tværfaglig udviklingsbeskrivelse til brug for den lokale synskonsulents videre vejledning.
 • konkrete forslag til at arbejde videre med barnets trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

Forløbets indhold
Alt efter børnenes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner:

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
 • Anvendelse af IT, Flexiboard, PC, tablet.
 • Sansemotorik.
 • Orientering og mobility.
 • Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg.
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service.
 • Udvikling, kontakt, samvær, motivation og læring.

Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog.

Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens lokaler sammen med det tværfaglige team og observeres under samvær og leg.

Forældre modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børn, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden.

Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår ved anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, motoriske/sansemotoriske og

socio-emotionelle observationer samt eventuelt standardiserede tests, men ikke mindst med afsæt i erfaringsbaserede tiltag og viden.

Opfølgning
Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om barnets trivsel, udvikling og læring. Barnets lokale synskonsulent og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de samarbejdspartnere, forældrene har givet skriftlig samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Vinnie Jensen, synskonsulent
Mail: vijen@remove-this.regionsjaelland.dk
mobil: 93 57 65 34

Stinne Sørensen, synskonsulent
Mail: stins@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53 mobil: 29 46 46 38

Henvendelsesfrist
Synskonsulent og forældrene udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om barnets syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på.

Henvendelsesskema sendes på mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk for uge 39 og 43 2019 senest 12/7 2019 og for uge 19 2020 senest 11/3 2020 og for uge 41 2020 senest 10/7 2020. Synscenter Refsnæs sender herefter besked til forældrene og synskonsulenten, om de tilbydes en plads.

Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage via hjemmesiden: www.synref.dk, for uge 39 og 43 2019 senest 30/8 2019 og for uge 19 2020 senest 11/3 2020 og for uge 41 2020, senest 24/8 2020.

Samtykkeerklæring og fototilladelse sendes inden forløbet.

Deltagerantal
Der kan deltage 4 elever/familier på dette forløb.

Andre relevante tilbud
Kursus for forældre til børn/unge med synsnedsættelse/blindhed med yderligere funktionsnedsættelser Kursus for personale, der arbejder med børn/unge 7-17 år med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser.