Uge 36 Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 5-6 årige børn med synsnedsættelse og forældre

Dato
Uge 36, 2020 mandag den 31. august – fredag den 4. september 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det være sig i forhold til hvornår, hvilken type skoletilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.
Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede afprøvninger og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og udredning.

Mål med forløbet 
For forældrene: 

  • Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, psykologisk observation og evt. aktuelle testmateriale, ADL og sanse motorik

Set i relation til skolestart:

  • Viden om barnets udvikling, ressourcer og eventuelle begrænsninger – via en tværfaglig vurdering
  • Redskaber til at hjælpe barnet med at kompensere for eventuelle vanskeligheder

For børnene: 

  • Viden om, at andre end de selv, kan have en synsnedsættelse
  • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe
  • Opleve at få stillet formaliserede krav i forbindelse med førskoleopgaver, opgaveløsning og evt. psykologisk testning

For professionelle: 

  • Viden om barnets udvikling, ressourcer og begrænsninger
  • Viden om barnets behov for læring og stimulering før og inden skolestart
  • Viden om hvilke synskompenserende tiltag og materialer barnet kan profitere af 

Forløbets indhold
Børnene bliver igennem leg og forskellige aktiviteter observeret og forskellige afprøvningsmaterialer, standardiserede tests medvirker ligeledes til, at der foretages en grundig synspædagogisk, psykologisk og sansemotorisk udredning. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med tiden op til skolestart og ved skolestart, ligesom de får indblik i de observationer, test og materialer børnene præsenteres for i forløbet.   

Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens observationsbørnehave sammen med synspædagoger, terapeuter samt psykolog. En eftermiddag er børnene i gymnastiksalen til sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der kan maksimalt deltage 6 børn pr. kursus.  

Metodebeskrivelse
Udgangspunkt for udredning, vurdering og specialrådgivning er, at indsatsen altid foregår i et tværfagligt team, hvor der tages afsæt i erfaringsbaseret såvel som evidensbaseret viden og tiltag. Det vægtlægges altid at se barnet i et udviklingsperspektiv, at forstå barnet i et interaktivt perspektiv og opretholde et helhedssyn.

Alle observationer drøftes og valideres samlet i det tværfaglige team, hvorefter det fremlægges af temaet, og drøftes igen ved den opfølgende samtale med forældre og evt. netværk.
Specialrådgivningen, der ydes, vil være vejlende i forhold til vurdering af skolestart.
Den synsfaglige udredning foretages af synskonsulenter med pædagogisk baggrund.
Der anvendes relevante synsafprøvningsmaterialer og standardiserede tests. Den motoriske og sansemotoriske udredninger foretages af tale- ergo- og fysioterapeut. Der tages afsæt i viden om børns motoriske udvikling generelt og i teori om sanseintegration.

Den psykologfaglige udredning foretages af psykolog. Der anvendes primært observation og samtale. Afhængig af problemstilling, kan der foretages psykologisk testning for at afdække barnets kognitive udviklingsniveau og ressourcer og/eller for at afdække socioemotionelle faktorer/udvikling.

Opfølgning
Forløbet afsluttes med en individuel forældresamtale, hvor observationsteamet gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældrene kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage i samtalen, hvis forældrene har givet skriftligt samtykke hertil.

Efterfølgende vil forældrene med afsæt i samtalen modtage udredningsrapport med yderligere beskrivelser og handleforslag til støtte for deres barns udvikling og kommende skolestart.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Kursustilrettelægger, synskonsulent Annette Petersen 
Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk   
Telefon: 59 57 02 65 eller 93 57 00 19

Henvendelsesfrist
Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet ved i samarbejde med forældrene at udfylde og sende henvendelsesskema for uge 36 og 39 2020 senest 5. juni 2020 til mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk   

Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage, skal de bekræfte det via elektronisk tilmelding senest 19/7 2020. Efterfølgende vil forældrene modtage program samt deltagerliste.