uge 35 2019 Udredningsforløb for elever 7-17 år med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelse med forældre

Dato
Uge 35, mandag d. 26 - fredag d. 30 august 2019.

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med CVI (hjerne- betinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs. Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt forældre- samtykke.

Mål med forløbet
Det forventes, at eleven får:

 • oplevelser og erfaringer, der fremmer elevens synsmæssige opmærksomhed.
 • oplevelser og erfaringer, der fremmer elevens øvrige sansemæssige opmærksomhed.
 • begyndende kendskab til alternativ kommunikation.
 • mulighed for at danne relationer til andre børn/unge og voksne.

Det forventes, at forældrene får:

 • viden om elevens generelle udvikling set ift. synsnedsættelse.
 • viden om elevens synsmæssige ressourcer og udfordringer.
 • viden om syn og synskompenserende materialer.
 • tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler til eleven.
 • konkrete forslag til, hvordan elevens trivsel, udvikling og læring kan støttes.
 • mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation.


Med forældrenes tilsagn forventes det, at fagprofessionelle får:

 • viden om den enkelte elevs ressourcer og udfordringer.
 • viden om, hvordan en synsnedsættelse påvirker elevens udvikling og andre funktionsnedsættelser.
 • en tværfaglig udviklingsbeskrivelse til brug for den lokale synskonsulents videre vejledning.
 • konkrete forslag til at arbejde videre med elevens trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

Forløbets indhold

Alt efter elevernes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner:

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
 • Anvendelse af IT, Flexiboard, PC, tablet.
 • Sansemotorik.
 • Orientering og mobility.
 • Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg.
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service.
 • Udvikling, kontakt, samvær, motivation og læring.

Oplægsholderne kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog.

Forløbets organisering
Forløbet afholdes på Synscenter Refsnæs. Eleverne opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens lokaler sammen med det tværfaglige team. Under samvær og leg observeres eleverne. Forældre modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor elever, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden.

Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår ved anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, motoriske/sansemotoriske- og socio- emotionelle observationer samt eventuelt standardiserede tests, men ikke mindst med afsæt i erfaringsbaserede tiltag og viden.

Opfølgning
Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om elevens trivsel, udvikling og læring. Elevens lokale synskonsulent og andre relevante personer kan deltage i samtalen. Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de samarbejdspartnere, forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Tina Lindop Gable, synskonsulent
Mail: tsli@remove-this.regionsjaelland.dk
mobil: 23 26 26 50

Vinnie Jensen, synskonsulent
Mail: vijen@remove-this.regionsjaelland.dk
mobil: 93 57 65 34

Henvendelsesfrist
Synskonsulent og forældrene udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om barnets syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. Henvendelsesskema sendes på mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk senest 12 uger før kursets start. Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien og synskonsulenten, om de tilbydes en plads. Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage via hjemmesiden: www.synref.dk Samtykkeerklæring og fototilladelse sendes inden forløbet.

Deltagerantal
Der kan deltage 4 elever/familier på dette forløb.

Andre relevante tilbud
Kursus for forældre til børn og unge, 5-17 år med synsnedsættelse/blindhed og yderligere funktionsnedsættelser.

Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med blindhed/synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser.