Uge 20 2021 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse 2.-6. kl.

Dato
Uge 20, søndag den 17. til fredag den 21. maj 2021

Hvem henvender forløbet sig til?
Elever med synsnedsættelse i folkeskolen og i specialtilbud.
Forældrene tilbydes ophold fra torsdag til fredag.

Mål med forløbet
Eleverne får mulighed for at

 • Opnå øget indsigt i egen synsfunktion.
 • Opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for elever med synsnedsættelse.
 • Etablere sociale kontakter med ligestillede.
 • Stifte bekendtskab med relevante teknologiske - og andre kompenserende hjælpemidler og materialer.
 • Få et afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet via resultatet af kursets læse- og stavetest.
 • Blive inspireret til idrætsaktiviteter i skole og fritid.


Forældrene får mulighed for at

 • Danne netværk med andre forældre.
 • Se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen.
 • Få individuel samtale fredag formiddag med det tværfaglige team og evt. lokal synskonsulent.

Forløbets indhold
Den enkelte kursusuge forsøges tilrettelagt med afsæt i problemstillinger, ønsker og behov, som synskonsulent og forældre beskriver i henvendelsen.
Samværet med ligestillede vægtes højt i såvel undervisning som i fritid, hvor fokus blandt andet er på elevens identitet, sociale kompetencer og på erkendelse af egen synsnedsættelse.

Kurserne kan derudover indeholde undervisning og specialrådgivning med afsæt i:

 • Egen diagnose.
 • Orientering og mobility.
 • Idræt, svømning, bevægelse.
 • ADL.
 • Lektielæsning og elevens brug af egne hjælpemidler.
 • Temasession ved psykolog med børnene i mindre grupper. Temaet kan være mobning og sociale kompetencer.
 • Temasession ved psykolog/ergoterapeut. Temaet kan være krop og selvforståelse.

Teori og metode:
Der arbejdes ud fra L. Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling såvel i skole- som i fritiden. Der benyttes forsknings- og erfaringsbaseret viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer ved alvorlig synsnedsættelse.

Test:
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning.
IL – Individuel Læseprøve.

Forløbets organisering
Under forløbet vil eleverne modtage undervisning efter synspædagogiske principper og deltage i aktiviteter efter et program, der er fastlagt på forhånd.
Kursusarrangørerne tilstræber, at eleverne i de enkelte gruppeforløbs-uger matcher hinanden, så programmet for skole og fritid vil blive udarbejdet i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer, inden for de rammer Synscenter Refsnæs kan tilbyde.
Eleverne ankommer søndag eftermiddag, og kurset løber frem til fredag middag.
Forældrene indbydes til overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag, og der tilbydes samtale fredag formiddag.
I gruppeforløbet deltager tværfagligt personale bl.a. lærere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Opfølgning
På baggrund af den afsluttende samtale udarbejdes en individuel rapport, som tilsendes forældrene og til fagpersoner og institutioner, forældrene har givet samtykke til.
Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning f.eks. i form af telefonsamtale, netværksmøde eller udredning.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Lene Riis, skolekonsulent. Mail: lenri@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 00 mobil: 93 57 62 74

Dorte Larsen, skolekonsulent. Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 69 mobil: 26 24 87 61

Henvendelsesfrist
Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene og eleven senest d. 12. februar 2021. Forældrene og synskonsulent modtager herefter invitation og tilmelder eleven senest d. 7. marts 2021 via tilmeldingsfeltet herunder. 

Dette gruppeforløb har fælles tilmelding med gruppeforløbet i uge 16. Når alle tilmeldinger er modtaget, vil eleverne blive visiteret og fordelt på et af de to forløb. Visitationen tager bl.a. udgangspunkt i alder og klassetrin, så eleverne sammensættes mest hensigtsmæssigt og mhp. størst udbytte af forløbet. Dvs. at det ikke ved tilmelding er fastlagt, om eleven visiteres til gruppeforløbet i uge 16 eller uge 20. Der sendes bekræftelser med oplysning om uge kort efter tilmeldingsfristens udløb. 

Deltagerantal
Maksimalt 12 deltagere.