Uge 13 2020 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse i 2.-6. klasse

Dato
Uge 13, søndag den 22. til fredag den 27. marts 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Elever, med nedsat syn, i folkeskolen og i specialtilbud.
Deltagelse forudsætter at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere, modtage en kollektiv besked, samt er i stand til at klare basal personlig pleje.
Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag, med mulighed for individuel samtale fredag formiddag.

Mål med forløbet
Eleverne får mulighed for at

 • opnå øget indsigt i egen synsfunktion.
 • etablere sociale kontakter med ligestillede.
 • stifte bekendtskab med relevante teknologiske hjælpemidler og andre kompenserende hjælpemidler og materialer.
 • via resultatet af kursets læse- og stavetest få et afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet.
 • inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid.
 • opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for elever med synsnedsættelse.

Forløbets indhold
Den enkelte kursusuge tilrettelægges med afsæt i de problemstillinger, ønsker og behov, som synskonsulenten og forældrene beskriver i henvendelsen. Samværet med ligestillede vægtes højt i såvel undervisningen som i fritiden, hvor fokus blandt andet er på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse

I gruppeforløbet deltager psykolog, som indgår i dele af undervisningen og fritidsaktiviteterne. Psykologen vil afholde temasession med børnene i mindre grupper. Temaet er ikke fastlagt på forhånd, men beror på, hvad børnene kunne ønske. Temaerne mobning og sociale kompetencer vil blive prioriteret.

Kurserne kan derudover indeholde undervisning og specialrådgivning med afsæt i:

 • Egen diagnose.
 • Orientering og mobility.
 • Idræt, svømning, bevægelse.
 • ADL.
 • Lektielæsning og elevens brug af egne hjælpemidler.

Metodebeskrivelse
Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling.
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning.
IL - Individuel Læseundersøgelse.

Forløbets organisering
Eleverne ankommer søndag eftermiddag og kurset løber frem til fredag middag. Under kurset vil eleverne modtage undervisning efter synspædagogiske principper og deltage i aktiviteter, efter et program der er fastlagt på forhånd. Kursusarrangørerne tilstræber, at eleverne i de enkelte gruppeforløbs - uger matcher hinanden, så programmet vil blive udarbejder i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer, inden for de rammer Synscenter Refsnæs kan tilbyde.

Forældrene indbydes til en overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne netværk med andre forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen. Fredag formiddag tilbydes forældrene specialrådgivning i form af en individuel samtale om ugens forløb.

Opfølgning
På baggrund af den afsluttende samtale udarbejdes en individuel rapport, som tilsendes de fagpersoner og institutioner forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson
Lene Riis, skolekonsulent
Mail: lenri@regionsjaelland.dk
Telefon:59 57 01 00
Mobil: 93 57 62 74

Dorte Larsen, skolekonsulent
Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 69 Mobil: 26 24 87 61

Henvendelsesfrist
Den lokale synskonsulent udfylder og sender henvendelsesskemai samråd med forældrene og eleven senest 29. november 2019 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk

Synscenter Refsnæs visiterer eleverne. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter invitation til forløbet. Familien bekræfter deltagelse senest 17/1 2020.

Deltagerantal
Maksimalt 12 deltagere.