Psykologydelser

Psykologerne på Synscenter Refsnæs bidrager til at kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Psykologerne på Synscenter Refsnæs har alle særligt kendskab til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og sætter bl.a. fokus på de psykosociale konsekvenser ved alvorlig synsnedsættelse. 

Den psykologfaglige indsat er på Synscenter Refsnæs koblet tæt sammen i et tværprofessionelt samarbejde med højt specialiserede synsfaglige og ergoterapeutiske indsatser, samt udredning af kropslig og motorisk forståelse. 

Psykologerne i Specialrådgivningen indgår typisk som en del af komplekse tværprofessionelle forløb f.eks med:

 • Psykologisk testning / undersøgelse lokalt eller på Refsnæs
 • Observation, undervisning og vurdering i Gruppeforløb
 • Specialrådgivning af forældre og fagprofessionelle
 • Understøttelse af kommunikation og samspil i det tidlige forældre og barn forhold
 • Understøttelse og specialrådgivning i forbindelse med overgange i barnets liv
 • Undervisning og specialrådgivning ift. personale i almene- og specialinstitutioner for børn og unge
 • 1-3 visiterende samtaler bl.a. med henblik på vurdering af eventuelle behov for henvisning til anden instans
 • Koordineret indsats omkring barnet/den unge, familien og institution/skole
 • Et samarbejde med barnet / den unge, forældre og de professionelle

Der arbejdes med fokus på understøttelse af:

 • Krop, aktivitet- og deltagelse (inden for ICF-CY rammen)
 • Udvikling og trivsel
 • Kontakt og intervention
 • Motivation og læring
 • Inklusion og deltagelse
 • Selvstændighed og aktiv deltagelse
 • Mestring
 • Krop og selvbevidsthed

Målet er at bidrage til (re)habiliterende indsatser, der involverer familien, fagprofessionelle og ikke mindst barnet/den unge selv. Psykologerne koordinerer derfor altid så vidt muligt deres indsats med forældre, institutioner, lokale synskonsulent, PPR m.fl. Dette sker ved overlevering og opfølgning på udredning, deltagelse i netværksmøder, bidrag ved overgang fra en institution til en anden.

Der anvendes bl.a. følgende metoder og tilgange

 • Den interaktionsbaserede observationsmetode
 • Observationsprotokol
 • Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse
 • Stress-profilen

Der arbejdes ud fra følgende udviklingskategorier: 

 • Kontakt og interaktion med børn og voksne
 • Leg, læring, kommunikation og motivation
 • Omverdenens krav og tilpasning til situationer
 • Færdigheder, ressourcer og kapacitetstilegnelse

Øvrige test og spørgeskemaer, der kan indgå i udredninger af barnets kognitive og socioemotionelle færdigheder:

 • Bayley Scales of infant Development Test og Bayley Scales of Infant and Toddler Development
 • SEAM (Social-emotional Assessment / Evaluation Measure)
 • WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)
 • WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition)
 • WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition)
 • Social Emotional Evaluation
 • BRIEF-2 (Behavior Rating Inventory of Executive Function®, Second Edition)
 • Tea-Ch (Test of Everyday Attention for Children)
 • D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System)
 • D-REF (Delis Rating of Executive Functions)
 • Sceno-test
 • Story Stem

Ønsker du at henvise til psykolog, skal du benytte vores henvendelsesskema.