Nyt samarbejdsprojekt på tværs af synsområdet


Et styrket synsfagligt samarbejde om børn med synsnedsættelse. En tidlig indsats rettet mod børn i dagtilbud og folkeskole og en styrkelse af børnenes muligheder for at kvalificere sig til uddannelse, job og aktiv samfundsdeltagelse.

Det er formålet med det netop opstartede Nationale Netværksbaserede Samarbejdsprojekt (NNS), hvor Synscenter Refsnæs arbejder sammen med synsrådgivninger fra hele landet om at udarbejde en praksisorienteret national vejledning, som skal understøtte udvikling, trivsel og inklusion for børn og unge med synsnedsættelse.

Projektet, som er forankret i drøftelser og beslutning i DTHS – Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner – har til formål at opsamle og formidle viden om god praksis i familie, dagtilbud og folkeskole i en national vejledning.

Baggrund og perspektiv
Et barn med en alvorlig synsnedsættelse er typisk det eneste barn med denne funktionsnedsættelse i dagtilbud og skole. Forekomsten er så lav, at hverken dagtilbud eller skoler har viden om synsfunktionsnedsættelsen, og hvad det medfører i forhold til inklusion under de pædagogiske læreplaner og folkeskolens fælles mål. Viden om dette opbygges derfor som en pædagogisk og didaktisk faglighed omkring det enkelte barn via den lokale synsrådgivning og det landsdækkende tilbud.

Med en national vejledning ønsker DTHS at medvirke til udbredelse af god praksis og ensartethed på tværs af landet. Her har den aktuelle viden hos barnets nærpersoner i familie, dagtilbud, skole og fritid afgørende betydning for barnets aktiviteter og udvikling. Forventningen er derfor, at en national vejledning vil bidrage til at styrke barnets mulighed for uddannelsesparathed og på sigt øge beskæftigelsesgraden blandt personer med synsnedsættelse.

Projektets indhold og indsatser
Vejledningen målrettes ledelse og fagprofessionelt personale i dagtilbud og folkeskole, kommunale pædagogiske konsulenter, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), forældre/familie og støttepersoner. Formålet er at understøtte dem i forhold til at samarbejde om og medvirke til, sammen med den lokale synskonsulent og de landsdækkende tilbud, at sikre en god og kontinuerlig udvikling og inklusion for børn og unge med synsnedsættelse.

Vejledningen skal fokusere på tidlig indsats samt inspirere og understøtte de kommunale indsatser for børn og unge med synsnedsættelse. Projektet tager afsæt i de formelle læringsmål, der er defineret på dagtilbud- og folkeskoleområdet, men i vejledningen tilknyttes disse, hvad vi kalder udvidede læringsmål. De udvidede læringsmål udpeger områder, hvor børn og unge med synsnedsættelse har brug for ekstra støtte for at opfylde de formelle læringsmål.

I projektet omsættes de udvidede læringsmål til specifikke indsatser for god praksis, der har til formål at sørge for, at barnet/den unge får den specifikke støtte, det har brug for og derved imødegå de centrale risikofaktorer ift. inklusion, som er identificereret i Forløbsbeskrivelsen. De specifikke indsatser kommer blandt andet til at bestå af korte tekster, refleksionskort og links til podcasts målrettet ledelse og det fagprofessionelle personale i dagtilbud og folkeskole, kommunale pædagogiske konsulenter, PPR, forældre/familie og støttepersoner.

Vejledningen bliver udarbejdet af synskonsulenter fra hele Danmark og vil blandt andet tage udgangspunkt i gode erfaringer og god praksis hos forældre, daginstitutioner og folkeskoler landet over. Seks delprojektgrupper skal sikre fokus på læringsinkluderende miljøer gennem hele barnets opvækst:


1. Delprojektgruppe om småbørn/førskole
2. Delprojektgruppe om indskoling
3. Delprojektgruppe om mellemtrin
4. Delprojektgruppe om overbygning/udskoling og uddannelsesparathed
5. Delprojektgruppe om overgange
6. Delprojektgruppe om forældre/familie

Delprojekt 6 bemandes med forældre i samarbejde med Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede (LFBS). De specifikke indsatser fra hver delprojektgruppe samles i den nationale vejledning. Projektet startede op i slutningen af 2018 og løber frem til ultimo 2020.

Organisering
En styregruppe under DTHS er nedsat med centerleder Kenn Steen Andersen fra Synscenter Refsnæs som formand. Projektet understøttes af Videns- og Udviklingsenheden ved Synscenter Refsnæs og delprojekternes tovholdere. Desuden nedsættes en følgegruppe med repræsentanter for interessenter.

Er du interesseret i at vide mere om NNS-projektet, er du velkommen til at kontakte:

Kenn Steen Andersen, centerleder
Mail: ksae@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 51 23 12 24

Berit Houmølle, vicecenterleder og områdeleder - skole og specialrådgivning
Mail: behl@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 60 62 11 15

Videns- og udviklingsenheden ved Synscenter Refsnæs: scr-viden@remove-this.regionsjaelland.dk

 

Læs mere om projektet her: https://synref.dk/hvem-er-vi/projekter-og-vidensudvikling/nationalt-netvaerksbaseret-samarbejdsprojekt/ 

 

Fakta
DTHS er en landsdækkende sammenslutning af offentlige institutioner, der arbejder med rehabiliterings- og specialpædagogiske opgaver for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område. Det vil sige borgere med tale-, høre- eller synsudfordringer.

DTHS’ mål:
• At facilitere et landsdækkende samarbejde blandt fagfolk i faglige søjler på tale, høre- og synsområdet.
• At have fokus på udarbejdelse af fælles standarder.
• At være faglig sparringspartner for ministerier, regioner, kommuner og brugerorganisationer.
• At udarbejde og debattere perspektiver og visioner på hvert fagområde.

Videns- og Udviklingsenheden
Læs mere om Videns- og udviklingsenheden her