Interaktionsobservation i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs

Interaktionsobservation anvendes i psykologudredninger på Synscenter Refsnæs til den understøttende, tværprofessionelle og koordinerede indsats omkring børn med alvorlig synsnedsættelse.

V/ Cand.psych.aut. Birgit Irene Puch Jørgensen, psykolog i Specialrådgivningen 
 
Børn udvikler sig ikke i et vakuum, men i samspil og sociale sammenhænge
Børn med alvorlig synsnedsættelse er ligesom andre børn en del af en social omverden, hvor de er deltagere i aktiviteter og sociale sammenhænge; eksempelvis i familie og dagtilbud. For at understøtte barnets udvikling, trivsel og inklusion bedst muligt, anbefaler Socialstyrelsen (2016), at der rettes særligt fokus på de psykosociale følger af synsnedsættelsen. Derfor og for at skabe tidlige- og virkningsfulde indsatser, anvender vi på Synscenter Refsnæs blandt andet metoder, der fokuserer på barnets psykosociale behov, samt barnets tilegnelse af færdigheder som sker i samspil med andre mennesker igennem fælles deltagelse i aktiviteter, kommunikation og kontakt.

Forståelse for barnets perspektiv, samspil og deltagelse
For at forstå barnets livsverden og understøtte den psykosociale udvikling, må de voksne omkring barnet forsøge at forstå verden fra barnets perspektiv; fra deres samspil og deltagelse i sociale sammenhænge. Og for at understøtte barnets udvikling, læring og trivsel, er det derfor vigtigt at finde metoder, der kan anvendes til at beskrive barnets deltagelse i samspil med andre mennesker.
Metoden, der kaldes ’Interaktionsobservation’, har netop fokus på børns perspektiv, samspil og indgåelse i sociale sammenhænge, og metoden har vist sig at være en brugbar tilgang til børn med synsnedsættelse i forhold til at få indblik i deres udvikling, læring og trivsel, men også til at finde ud af hvor det enkelte barn evt. kommer i vanskeligheder.

Anvendelse af metoden i Specialrådgivningen
Interaktionsobservation anvendes i psykologudredninger på Synscenter Refsnæs til den understøttende, tværprofessionelle og koordinerede indsats omkring børn med alvorlig synsnedsættelse. Metoden foreskriver at rapportere omkring observationerne med overskuelig opdeling og konkrete eksempler fra barnets samspil og aktiviteter, som barnet deltager i.  Observationerne, som foregår i sociale sammenhænge på Refsnæs, i dagtilbuddet og i hjemmet, vendes tværfagligt med andre, der har været tilstede under observationerne eksempelvis den lokale synskonsulent, ergoterapeut, fysioterapeut eller pædagogisk personale, for at sikre kvaliteten af beskrivelserne og for at sikre et helhedsperspektiv omkring forståelse af barnets udvikling og trivsel. Der søges også yderligere beskrivelser fra forældre eller andre voksne omkring barnet. Hermed bliver den efterfølgende vejledende specialrådgivning begrundet i konkrete observationer, og kan bedre tage udgangspunkt i barnets perspektiv, ressourcer og hvor de kommer i vanskeligheder.

Ny artikel i fagtidsskrift
I en artikel i den nyeste udgave af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift (3, 2018) beskrives vigtigheden af ovennævnte psykologfaglige, tværprofessionelle og koordinerede indsats. Gennem en case vedrørende indsatsen omkring Anton, en dreng i førskolealderen, vises i artiklen vigtigheden af tæt samarbejde med bl.a. familie, børnehave og lokal synskonsulent omkring Antons udvikling og trivsel. Endvidere vises vigtigheden af at fokusere på samspil, og at de daglige, planlagte rutiner og aktiviteter, der foregår rundt omkring barnet i de sociale sammenhænge og imellem eksempelvis familie og dagtilbud, afstemmes efter barnets behov, synsnedsættelse, livssituation og hverdagsliv. I case-gennemgangen vises, hvordan barnets udvikling, trivsel og deltagelse styrkes gennem fælles indsats omkring understøttelse i barnets hverdagslivs sammenhænge (Jørgensen, 2018). 

Fakta

 • Socialstyrelsen anbefaler i en forløbsbeskrivelse omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2016), at der i indsatser omkring disse børn inddrages psykolog med særligt kendskab til målgruppen, samt at der er særligt fokus på de psykosociale konsekvenser ved synsnedsættelsen.
 • Den psykologiske indsats, koblet med højt specialiseret synsfaglig viden, samt udredning og understøttelse af kropslig og motorisk forståelse, skal være til stede for at støtte rehabilitering og undervisning af børn og unge (0-18 år) med alvorlig synsnedsættelse.
 • Den interaktionsbaserede iagttagelsesmetode er udviklet af professor emerita i udviklingspsykologi, Marianne Hedegaard (2012, 2013/1992). Metoden bygger på kulturhistorisk teori og forudsætter, at den enkelte persons udvikling ikke ses som individbunden og løsrevet fra den sociale omverden, som personen er en del af.

Om forfatteren og artiklen

 • Birgit Irene Puch Jørgensen har som psykolog ved Synscenter Refsnæs og som ekstern lektor på Københavns Universitet igennem en årrække arbejdet med interaktionsobservationsmetoden - både teoretisk i undervisning og i praksis omring understøttelse og rehabilitering, udvikling og inklusion af bl.a. børn med alvorlig synsnedsættelse.
 • På baggrund af en treårig systematisk og metodisk anvendelse af en interaktionsbaseret tilgang i den psykologiske indsats omkring de 0-5 årige med alvorlig synsnedsættelse, er der i det nyeste nummer af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift (2018) udgivet artiklen ”Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring førskolebarnet med synsnedsættelse”. (Jørgensen, B. (2018))
 • Artiklen er tilgængelig for abonnenter af Pædagogisk Psykologisk tidsskrift. Løse eksemplarer kan købes ved henvendelse til Dansk Psykologisk Forlag

Kilder

 • Billede: Forældrene har venligst udlånt Antons selvportræt til psykolog Birgit Irene Puch Jørgensen til nyhedsbrevet. Yderligere mekanisk, grafisk eller fotografisk gengivelse eller mangfoldiggørelse er ikke tilladt.
 • Jørgensen, B. (2018) Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring førskolebarnet med synsnedsættelse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 55(3), 66-89.
 • Hedegaard, M. (2013, 1992). Beskrivelse af småbørn. Århus: Århus Universitetsforlag.
 • Hedegaard, M. (2012). Principper for tolkning af børns udvikling gennem observation: den interaktionsbaserede metode. I M. Pedersen, J. Klitmøller, & K. Nielsen (red.), Deltagerobservation (s. 159-174). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Socialstyrelsen (2016). Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Rapporten kan downloades på www.socialstyrelsen.dk.