Det psykologfaglige tilbud ved Synscenter Refsnæs

Pige foran CCTV-skærm

Psykologgruppen ved Synscenter Refsnæs er blevet styrket og tæller nu fire psykologer. Psykologerne er en vigtig del af den nationale og tværfaglige indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Som led i indsatsen for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse peger Socialstyrelsen i sin Forløbsbeskrivelse på, at børnene og de unge i forskelligt omfang har brug for tværfaglig støtte. Den psykologfaglige indsats, koblet med højt specialiseret synsfaglig viden samt understøttelse af den kropslige og motoriske forståelse, skal, ifølge Socialstyrelsens anbefalinger, være til stede for at støtte rehabilitering1  og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse bedst muligt.

Derfor indgår Synscenter Refsnæs’ psykologgruppe i tværfaglige teams omkring det enkelte barn. Til hvert team omkring målgrupperne småbørn (0-6 år), skoleelever (6-18 år) og børn og unge med yderligere funktionsnedsættelser, er der tilknyttet hhv. synskonsulenter, ergo- og fysioterapeuter og psykologer.

Birgit Irene Puch Jørgensen er psykolog i teamet omkring småbørn og ser mange fordele i det tværfaglige arbejde. ”Min faglighed bliver først for alvor stærk, når jeg arbejder sammen med de øvrige faggrupper i teamet, og vi sammen kan anskue problematikken fra hver vores faglige felt – det er der en enorm styrke i”.

Den psykologfaglige indsats
Socialstyrelsen anbefaler i Forløbsbeskrivelsen omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, at der ved behov inddrages psykolog med særligt kendskab til målgruppen. Derudover at der er særligt fokus på de psykosociale konsekvenser2 ved synsnedsættelsen, da den let kan påvirke barnet følelsesmæssigt og socialt.

Det kan eksempelvis være svært at aflæse andre mennesker, forstå hvad de mener og vide hvordan, man etablerer kontakt. Psykologerne sikrer, at det psykosociale aspekt inddrages, når der tales om barnets mestringsstrategier, ressourcer og udfordringer.

”Hvor andre børn får informationer gennem øjnene, skal de her børn lytte sig frem, ’hvad er de andre i gang med og hvordan kan jeg komme med?’ fortæller Birgit Irene Puch Jørgensen og fortsætter: ”de er virkelig på overarbejde, så mange af mine opgaver handler om at sikre, at børnene ikke overbelastes – ved at iagttage, lytte og tale med børnene og deres forældre og fagprofessionelle.

Ydelser og opgaver
Hovedopgaven for psykologerne ved Synscenter Refsnæs er tredelt. Psykologerne medvirker i individuelle udredninger lokalt og på Synscenter Refsnæs.  Psykologerne bidrager, når der afholdes gruppeforløb på Synscenter Refsnæs’ kursusafdeling Stausgård og underviser fagprofessionelle, fx pædagoger, dagplejere og lærere. Psykologerne yder derudover rådgivning og supervision til forældre og fagprofessionelle.

Psykologiske udredninger kan bestå af observationer, samtaler og testning. Ofte anvender psykologerne en interaktionsbaseret observationsmetode for at observere og analysere barnets interaktioner, intentioner, perspektiver, udfordringer og ressourcer, samt dets socio-emotionelle udvikling og behov.

Hvorvidt der anvendes test, vurderes i den tværprofessionelle visitationsproces og af den psykolog fra Synscenter Refsnæs, der indgår i udredningen. Anvendelse af test afhænger af barnets alder og den problemstilling, der skal belyses. Der kan ligeledes anvendes spørgeskema, som udfyldes af forældre eller pædagoger/lærere.

Hos småbørnene og børn med yderligere funktionsnedsættelser i aldersgruppen 0-6 år kan der ved skønnet behov bl.a. anvendes:

  • Bayley Scales of Infant Development Test (Hogrefe 2009) og Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Hogrefe 2009), som anvendes til alsidig vurdering af spædbørns og mindre børns udvikling. Bayley tests kan ligeledes indgå i udredning ved fysioterapeut, ergoterapeut og/eller talepædagog.
  • WPPSI-IV (Hogrefe 2014), som er en test der anvendes til vurdering af kognitive evner hos mindre børn.
  • Hos skoleelever kan der ved skønnet behov anvendes én eller flere af følgende:
  • WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children, fifth edition), som er en test til vurdering af kognitive evner hos børn og unge i alderen 6-16 år.
  • D-KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System), der anvendes i udredningen af eksekutiv funktion hos børn og voksne.
  • Tactual Profile. Testen anvendes til at undersøge den taktile funktion hos børn og unge med svære synsnedsættelser i alderen 0-16 år
  • Tea-ch (Test of Everyday Attention for Children), som er en test til vurdering af opmærksomhedsfunktioner hos børn og unge i alderen 6-16 år.

Ved alle test og spørgeskemaer der anvendes, vil der blive taget højde for synsnedsættelse eller blindhed hos barnet.

Psykologgruppen ved Synscenter Refsnæs
Psykologgruppen består af fire psykologer som er fordelt på de tre teams, der arbejder med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Psykolog Anna Gro Wajn indgår i teamet, der arbejder med børn og unge med yderligere funktionsnedsættelse fra 0 – 17 år.

Psykolog Birgit Irene Puch Jørgensen indgår i småbørnsteamet (0 år – skolestart)

Psykolog Margit Munk Hansen og psykolog Gunilla Nord indgår i skoleteamet (skolestart – 18)

Er du interesseret i at vide mere om Synscenter Refsnæs’ psykologfaglige tilbud, er du velkommen til at kontakte:

Anna Gro Wajn, psykolog
Mail: awaj@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 93 57 76 04

Birgit Irene Puch Jørgensen, psykolog
Mail: biijo@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 93 56 62 70

Margit Munk Hansen, psykolog
Mail: mamh@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 25 15 70 88

Gunilla Kristina Nord, psykolog
Mail: gnor@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 93 57 65 35

Nanette Borges, afdelingsleder specialrådgivningen
Mail: navb@remove-this.regionsjaelland.dk
Tlf.: 22 30 04 77

 

Fodnoter

  1: ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats. ” – Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Århus 2004. s.4 og s.16)

  2: En synsnedsættelses psykosociale konsekvenser indvirker på mulighederne for at gennemføre rehabiliterings- og undervisningsforløb med den ønskede effekt. Risikofaktorer er bl.a. lav selvtillid og selvværd, forringede muligheder for social relations dannelse, isolation, ekskludering, selvskadende adfærd, depression, uselvstændighed og manglende forudsætninger for deltagelse i uddannelse og beskæftigelse.  (Forløbsbeskrivelsen, 2016, s. 7).