Uge 37 2022 Udredningsforløb/skolestartsvurdering for 4-6 årige børn med synsnedsættelse og forældre

Dato
Uge 37, 2022 mandag den 12. til fredag den 16. september 2022

Hvem henvender forløbet sig til?
Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det være sig i forhold til hvornår, hvilken type skoletilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse.
Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede afprøvninger og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og udredning.

Mål med forløbet
For forældrene:

Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, psykologisk observation og evt. aktuelle testmaterialer, ADL og sansemotorik.
Set i relation til skolestart:

Viden om deres barns udvikling, ressourcer og eventuelle begrænsninger, via en tværfaglig vurdering.
Redskaber til at hjælpe barnet med at kompensere for eventuelle vanskeligheder.
For børnene:

Viden om at andre end de selv, kan have en synsnedsættelse.
Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe.
Opleve at få mere formaliserede krav i forbindelse med førskoleopgaver, opgaveløsning og evt. psykologisk testning.

For professionelle:

Viden om barnets udvikling, ressourcer og begrænsninger.
Viden om barnets behov for læring og stimulering før og inden skolestart.
Viden om hvilke synskompenserende tiltag og materialer barnet kan profitere af.
Forløbets indhold
Børnene bliver igennem leg og forskellige aktiviteter observeret og forskellige afprøvningsmaterialer, standardiserede tests medvirker ligeledes til, at der foretages en grundig synspædagogisk, psykologisk og sansemotorisk udredning/vurdering. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med tiden op til skolestart og ved skolestart, ligesom de får indblik i de observationer, tests og materialer, børnene præsenteres for i forløbet.

Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens observationsbørnehave sammen med synspædagoger, terapeuter samt psykolog. En eftermiddag er børnene i gymnastiksalen til sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der kan maksimalt deltage 6 børn pr. kursus.


Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for udredning, vurdering og specialrådgivning er, at indsatsen altid foregår i et tværfagligt team, hvor der tages afsæt i erfaringsbaseret såvel som evidensbaseret viden og tiltag.
Det vægtlægges altid at se barnet i et udviklingsperspektiv, at forstå barnet i et interaktivt perspektiv og opretholde et helhedssyn.

Alle observationer drøftes og valideres samlet i det tværfaglige team, hvorefter de fremlægges af teamet, og drøftes igen ved den opfølgende samtale med forældre og evt. netværk.
Specialrådgivningen, der ydes, vil være vejledende i forhold til vurdering af skolestart.
Den synsfaglige udredning foretages af synskonsulenter med pædagogisk baggrund.
Der anvendes relevante synsafprøvningsmaterialer og standardiserede tests.
Den motoriske og sansemotoriske udredning foretages af tale- ergo- og fysioterapeut.
Der tages afsæt i viden om børns motoriske udvikling generelt og i teori om sanseintegration.
Den psykologfaglige udredning foretages af to psykologer. Der anvendes primært observation og samtale. Afhængig af problemstilling, kan der foretages psykologisk testning for at afdække barnets kognitive udviklingsniveau og ressourcer og/eller for at afdække socioemotionelle faktorer/udvikling.

Opfølgning
Forløbet afsluttes med en individuel forældresamtale, hvor observationsteamet gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældrene kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage i samtalen, hvis forældrene har givet skriftligt samtykke hertil.
Efterfølgende vil forældrene med afsæt i samtalen modtage udredningsrapport med yderligere beskrivelser og handleforslag til støtte for deres barns udvikling og kommende skolestart.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalings frit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson
Annette Petersen, synskonsulent
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 65 mobil 93 57 00 19

Henvendelsesfrist
Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet ved i samarbejde med forældrene at udfylde henvendelsesskema senest den 14. juni 2022

Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage, skal forældrene bekræfte det via link i den tilsendte invitation. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!