Decorative

Ny punktskriftsguide fra Specialrådgivningen

Dato:

For mennesker med blindhed er punktskrift et vigtigt redskab. Et redskab til viden og læring i daginstitution, skole og uddannelse og dermed til aktiv samfundsdeltagelse. Punktskrift åbner en verden af muligheder og adgange, men det kræver en aktiv og vedholdende indsats at lære.

Derfor har en arbejdsgruppe ved Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs i det sidste års tid arbejdet med anbefalinger for børn og unges indlæring af punktskrift. Resultatet er en punktskriftsguide – en national vejledning med overordnede anvisninger, der skal styrke arbejdet med børn og unges punkskriftsindlæring. Det er første gang, den bedste viden og nationale anbefalinger på området samles i en guide.

Se punktskriftguiden her

Guiden henvender sig til forældre, pårørende, fagprofessionelle og støttepersoner i dagtilbud og skole, med det formål at understøtte disses kendskab til punktskrift og forståelse for hvad en god punktskriftindlæring omfatter. Men også beslutningstagere i PPR, familieafdelinger og institutionernes ledelse kan få glæde af guiden, ligesom landets synskonsulenter og kommunikationscentre kan henvise til guiden, når de foretager synsvejledning.

Nanette Borges, leder af specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs forklarer: ”Børn og unge, der læser punkt, er spredt over hele landet. Det er dermed ikke mange pædagoger og lærere, der kender til punktskrift, og når eleven skifter lærer eller skole, skal nye personer sætte sig ind i dette helt unikke skriftsprog. Vi håber, denne guide vil gøre arbejdet lettere og være et bidrag til den støtte og opbakning, eleverne har brug for, til at kunne læse og skrive på lige fod med deres seende kammerater”.

Med punktskriftguiden er ønsket også at sikre en mere ensartet vejledning rundt om i landet. Guiden understøtter organiseringen af læringsforløb og undervisning, udbreder forståelsen for tidlig indsats og er dermed med til at sikre, at børn og unge uden synsevne får et aktivt skriftsprog.

Punktskriftguidens baggrund og hensigt

Motivationen for denne punktskriftsguide bygger på en bekymring for, om børn og unge uden syn lærer at læse og skrive punktskrift i en grad, så punktskriften bliver et anvendeligt redskab i livet både på kort og lang sigt.

Det er et fælles ansvar at sikre, at flest muligt børn og unge lærer at læse og skrive. Således også børn og unge uden synsevne. At have et skriftsprog åbner en verden af muligheder digitalt, på sociale medier, internet og spil. Og da en stor del af den daglige kommunikation i dag foregår på skrift, har børn og unge uden syn brug for punktskrift, for at kunne begå sig selvstændigt i hverdagen, i daginstitution, skole, hjem og fritidsaktiviteter og på sigt som selvstændige samfundsborgere. Uden et skriftsprog er der risiko for eksklusion fra uddannelse, kommunikation og fællesskab.

For at punktskrift bliver et naturligt kommunikationsredskab i det daglige, kræver det imidlertid en tidlig og vedholdende indsats.

Forventningen til punktskriftguiden er, at guidens anvisninger vil fremme en opmærksomhed på vigtigheden af, at barnet og den unge arbejder kontinuerligt med punktskriftindlæring. Derudover er det også hensigten, at guiden danner baggrund for nye publikationer i førpunkt, begynderpunkt og punkt som fortsat praksis med vægt på praktiske anvisninger.

Punktskriftguidens tilblivelse og indhold

Guiden er blevet til ved grundig research og bearbejdning af forskningsresultater samt praksiserfaring. Undervejs er guiden blevet kommenteret af samarbejdspartnere, både punktskriftlæsere internt ved Synscenter Refsnæs og eksternt af Dansk Blindesamfund, Dansk Blindesamfunds Ungdom, Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede (LFBS), lokal synskonsulent, overlæge i øjensygdomme og repræsentant for kommunikationscentrene i Danmark, ligesom guiden er blevet kommenteret af VISO, Social- og Boligstyrelsen.

Tilbagemeldingen var entydig: Der har manglet en guide i Danmark.

Guiden er forsøgt udformet så letlæselig og overskuelig som muligt. De overordnede anbefalinger findes samlet i starten af guiden forud for den kronologiske gennemgang af punktskriftindlæring i kapitlerne ’Førpunkt’, ’Begynderpunkt’ og ’Punktskrift som fortsat praksis’. Hvert kapitel indeholder relevante underafsnit. Fælles for alle kapitler er afsnittet ”Voksenrolle” - om den opgave man har som henholdsvis forælder, pårørende og fagprofessionel til en punktbruger.

Vi anbefaler, at guiden læses i sin helhed for at sikre forståelsen for det samlede indlæringsforløb. Herefter kan man læse udpluk med relevans for en specifik situation.

Tips og tricks

Hovedvægten i Punktskriftguiden er lagt på vejledende anbefalinger om tidlig indsats i form af før-punkt, den taktile opmærksomhed og punktskriftindlæring, om barnets og den unges selvstændighed, motivation og vedholdenhed samt de voksnes rolle i denne indlæringsproces.

Som overordnet anbefaling er der i guiden ikke lagt vægt på konkrete forslag til dagligdagsaktiviteter. Men det er der også brug for. En tværfaglig arbejdsgruppe i det faglig miljø på Synscenter Refsnæs vil derfor i de kommende år stå i spidsen for at udarbejde og formidle værktøj og tips til punktskrift indlæring.

Tilgængelighed

Punktskriftsguiden vil være tilgængelig som pdf på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside og som fysisk publikation. Ønsker du allerede nu at supplere guiden med dine konkrete idéer og tips til arbejdet med punktindlæring, er du velkommen til at kontakte Synscenter Refsnæs.

Guiden er en del af Synscenter Refsnæs’ arbejde som KaS-leverandør for Socialstyrelsen med at samle og formidle viden på synsområdet for børn og unge i Danmark.

Er du interesseret i at vide mere om punktskriftsguiden, er du velkommen til at kontakte:
punktskriftunderviserne Dorte Larsen og Lone Ibsen på hhv. dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk og loi@remove-this.regionsjaelland.dk eller afdelingsleder ved Specialrådgivningen, Heidi Myglegård Andersen på helea@remove-this.regionsjaelland.dk