Nordisk Småbørnskonference 2023

Dato:

Velkommen til Nordisk Småbørnskonference 2023 - Infants and Preschool Children with Visual Impairment: Prepared and Equipped for Transitions

Synscenter Refsnæs kan med glæde invitere til Nordisk Småbørnskonference 8.-9. juni 2023 på Scandic Sluseholmen i København. 

Konferencen afholdes i regi af det nordiske samarbejde NOVIR - Nordic Visual Impairment Network - et netværk bestående af de nationale synsinstitutioner i Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Konferencen henvender sig til fagpersoner, som arbejder med småbørn med synsnedsættelse og evt. yderligere funktionsnedsættelse. 

I år omhandler konferencen temaet ”overgange”, og programmet byder på oplæg, workshop og demonstration af materialer fra Australien, Island, Norge og Danmark. 

At forberede sig på overgange for og med barnet med synsnedsættelse handler bl.a. om tidlig indsats, udvikling, læring og trivsel. Hvordan kan vi understøtte og skabe inkluderende grundlag for førskolebørn, som kan give vellykket deltagelse i familie, daginstitution og skole samt vellykkede overgange i hverdagssituationer, miljøer, livsfaser m.m.? 
Konferencen præsenterer forskellige teorier, metoder, tilgange, tilbud og god praksis i relation til aktuelle læringsagendaer for førskolebørn i Norden. 

Alle oplæg og workshops afholdes på engelsk. 

Pris for deltagelse: 3495,- DKR

Der er åbent for tilmelding. Tilmeldingsfrist er 20. april 2023.

Yderligere information om program, tilmelding og praktiske oplysninger kan findes via nedenstående link til Småbørnskonferencen: https://www.conferencemanager.dk/nordicconference

 

Welcome to the Nordic Conference 2023 – Infants and preschool children with visual impairment: Prepared and Equipped for Transitions

Synscenter Refsnæs is pleased to announce the Nordic Conference on 8-9 June 2023 at Scandic Sluseholmen in Copenhagen. 

The conference is presented in collaboration with NOVIR - Nordic Visual Impairment Network, the Nordic co-operation in the field of visual rehabilitation. The network consists of national vision rehabilitation institutions from Denmark, The Faroe Islands, Finland, Iceland, Norway and Sweden. 

The conference is targeted at professionals who work with preschool children with visual impairment and those with further functional impairment. 

This year, the conference deals with the theme "transitions" and the program offers lectures, workshops and demonstrations of material from Australia, Iceland, Norway and Denmark.

Preparing for transitions for and with the child with visual impairment involves, among other things, early intervention, development, learning and well-being. How can we support and create an inclusive foundation for preschool children, which can provide successful participation in family, day care and school as well as successful transitions in everyday situations, environments, life stages etc.?
The conference presents various theories, methods, approaches, services and good practice in relation to current learning agendas for preschool children in the Nordic region.

All sessions will be held in English.

Price for participation: DKK 3495,-

Registration is open. Deadline for registration is the 20th of April 2023.

Further information about the programme, registration and practical information can be found via the link https://www.conferencemanager.dk/nordicconference