Decorative

Metoden ”De udvidede læringsmål” bidrager til mere systematisk og fokuseret undervisning og dokumentation - pilotprojekt om implementering af ”De udvidede læringsmål” på Efterskolen på Synscenter Refsnæs

Dato:

I denne artikel fortæller lærer Mads Røn og pædagog Karin Lykke fra Efterskolen på Synscenter Refsnæs, om hvordan det er at arbejde med ”De udvidede læringsmål” som metode for det pædagogiske og læringsmæssige arbejde med eleverne på Efterskolen. Synskonsulent Bente Pedersen fra Synscentralen Vordingborg fortæller, hvordan ”De udvidede læringsmål” bidrager til fælles forståelse på bl.a. elevkonferencer.

Efterskolen på Synscenter Refsnæs deltager i skoleåret 2020/2021 i et pilotprojekt, der handler om at implementere ”De udvidede læringsmål” i den faglige refleksion og som rammeforståelse for dokumentation i de lovpligtige elevplaner i folkeskolen og ICS-planer på det sociale område.

I pilotprojektet anvender Efterskolen ”De udvidede læringsmål” som et redskab til at understøtte og styrke pædagogernes og lærernes forudsætning for, at arbejde med kompensatoriske indsatser når de tilrettelægger undervisning og aktiviteter samt opstiller mål for eleven.

Efterskolens arbejde med ”De udvidede læringsmål” ses tydeligt i elevernes elevplaner og ICS-planer, og har resulteret i mere fokuserede elevkonferencer med forældre, synskonsulent og kommune, samt et styrket samarbejde omkring eleven. ”Rapporter med afsæt i ”De udvidede læringsmål” giver en bedre forståelsesramme for elevens synsproblematikker og forudsætninger for læring på tværs af fagpersoner både på Synscenter Refsnæs og med vores eksterne samarbejdspartnere” – Mads Røn, lærer på Efterskolen.

Metoden skaber større systematik og fælles forståelse

”At arbejde med indholdet i modellens ”puslespilsbrikker” er for synsprofessionelle ikke nyt, men med ”De udvidede læringsmål”, har vi fået en formaliseret systematik, som giver et godt afsæt for synspædagogisk virke og for faglig refleksion og drøftelse” – Mads Røn, lærer på Efterskolen.

Selvom ”De udvidede læringsmål” ikke er ny viden for lærerne og pædagogerne på Efterskolen, har det været en udfordrende, men positiv proces at implementere dem i det pædagogiske arbejde.

”Formalisering af processer er altid vanskelig. Det har været svært at opnå konsensus om, hvordan vi rent faktisk i praksis arbejder synspædagogisk. Vi har haft mange drøftelser om, hvordan vi hver især forstår det arbejde, og er nu kommet tættere på hinanden i vores fælles forståelse af, hvordan vi skal arbejde synspædagogisk. Det har været super godt” fortæller Mads Røn, som er lærer på Efterskolen.

Bente Pedersen, synskonsulent hos Synscentralen Vordingborg, følger flere elever på Synscenter Refsnæs’ Efterskole-tilbud. Hun er enig med Mads Røn i, at rammen ”De udvidede læringsmål” skaber en forståelsesramme: ”Især for forældre kan det være en god forklaring på, at det ikke er deres barn, der fejler, men deres barn har bare mange flere læringsopgaver end andre børn. ”De udvidede læringsmål” giver også sagsbehandlere en større indsigt i, hvilke udfordringer der kan være både for barnet, men også for forældrene”.

Styrket dokumentation bidrager til mere fokuserede elevkonferencer

Implementeringen af ”De udvidede læringsmål” i elevplaner og ICS-planer har gjort dokumentationsarbejdet mere tidskrævende. Den tid mener Mads er godt givet ud, fordi det giver et solidt afsæt i forhold til samarbejde med kollegaer og på konferencer.

Pædagog Karin Lykke er enig. Hun synes det har været et godt redskab og at der har været en god tilgang til arbejdet med ICS- og elevplanerne i efteråret. Hun fortæller ”modellen gør, at vi kommer hele vejen rundt om eleven, blandt andet fordi vi også allerede i forberedende møder får vores refleksioner ned på skrift”.

Synskonsulent Bente Pedersen vurderer også at ”De udvidede læringsmål” er et godt redskab på konferencerne ”Ved at materialet, der udsendes forud for en konference, indledes med at fremhæve og kort gennemgå formålet med ”De udvidede læringsmål”, har alle deltagende i konferencen de ekstra færdigheder og kompetencer, som eleven skal lære at mestre for øje, når der evalueres og planlægges… På en konference kan man med ”De udvidede læringsmål” i baghovedet i fællesskab hjælpe eleven med at prioritere i, hvilke områder det kan være hensigtsmæssige at arbejde med den kommende periode, fordi det ikke er realistisk at arbejde på alle fronter på én gang”.


Efterskolen på Synscenter Refsnæs

Efterskolen er et ”Efterskolelignende tilbud”, som er oprettet i en kombination af folkeskoleloven §20.2 og servicelovens §66 eller §52.a, hvorfor unge skal visiteres via egen kommune.

Målgruppe til Efterskolen

Elever i 8. – 10. kl., hvor synet er den primære funktionsnedsættelse – typisk i kombination med andre delproblematikker, fx social isolation, skolevægring eller et væsentligt fagligt efterslæb, der vurderes at have afsæt i synrelaterede problematikker.

Kendetegn for målgruppen er, at eleverne typisk har et uudnyttet potentiale for at udvikle deres faglige, sociale eller personlige kompetencer.