Uge 9 2022 Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse i 2.-6. klasse

Dato

Uge 9. søndag den 27. februar til fredag den 4. marts 2022

Hvem henvender forløbet sig til?

Elever med synsnedsættelse i folkeskolen og i specialtilbud.
Forældrene tilbydes ophold fra torsdag til fredag.

Mål med forløbet

Eleverne får mulighed for at

 • Opnå øget indsigt i egen synsfunktion.
 • Opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for elever med synsnedsættelse.
 • Etablere sociale kontakter med ligestillede.
 • Stifte bekendtskab med relevante teknologiske - og andre kompenserende hjælpemidler og materialer.
 • Få et afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet via resultatet af kursets læse- og stavetest.
 • Blive inspireret til idrætsaktiviteter i skole og fritid.

Forældrene får mulighed for

 • Danne netværk med andre forældre.
 • Se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af i løbet af ugen.
 • Få individuel samtale fredag formiddag med det tværfaglige team og evt. lokal synskonsulent.

Forløbets indhold

Den enkelte kursusuge forsøges tilrettelagt med afsæt i problemstillinger, ønsker og behov, som synskonsulent og forældre beskriver i henvendelsen.
Samværet med ligestillede vægtes højt i såvel undervisning som i fritid, hvor fokus blandt andet er på elevens identitet, sociale kompetencer og på erkendelse af egen synsnedsættelse.

Kurserne kan derudover indeholde undervisning og specialrådgivning med afsæt i:

 • Egen diagnose.
 • Orientering og mobility.
 • Idræt, svømning, bevægelse.
 • ADL.
 • Lektielæsning og elevens brug af egne hjælpemidler.
 • Temasession ved psykolog med børnene i mindre grupper. Temaet kan være mobning og sociale komptencer.
 • Temasession ved psykolog/ergoterapeut. Temaet kan være krop og selvforståelse

Teori og metode:

Der arbejdes ud fra L. Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling såvel i skole- som i fritiden. Der benyttes forsknings- og erfaringsbaseret viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer ved alvorlig synsnedsættelse.

Test:
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning.
IL – Individuel Læseprøve.

Forløbets organisering

Under forløbet vil eleverne modtage undervisning efter synspædagogiske principper og deltage i aktiviteter efter et program, der er fastlagt på forhånd.
Kursusarrangørerne tilstræber, at eleverne i de enkelte gruppeforløbs-uger matcher hinanden, så programmet for skole og fritid vil blive udarbejdet i forhold til elevens alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer, inden for de rammer Synscenter Refsnæs kan tilbyde.
Eleverne ankommer søndag eftermiddag, og kurset løber frem til fredag middag.
Forældrene indbydes til overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag, og der tilbydes samtale fredag formiddag.
I gruppeforløbet deltager tværfagligt personale bl.a. lærere, pædagoger, psykologer og ergoterapeuter.

Opfølgning

På baggrund af den afsluttende samtale udarbejdes en individuel rapport, som tilsendes forældrene og til fagpersoner og institutioner, forældrene har givet samtykke til.
Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning f.eks. i form af telefonsamtale, netværksmøde eller udredning.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted

Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Lene Riis, skolekonsulent. Mail: lenri@regionsjaelland.dk
Telefon:59 57 01 00 Mobil: 93 57 62 74

Dorte Larsen, skolekonsulent. Mail: dlrs@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 69 Mobil: 26 24 87 61

Henvendelsesfrist

Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema i samråd med forældrene og eleven senest den 30. november 2021.

Synscenter Refsnæs visiterer eleverne. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage, skal forældrene bekræfte det via link i den tilsendte invitation senest den 31. december 2021. Efterfølgende udsendes bekræftelse med program og deltagerliste.

Deltagerantal

Maksimalt 12 deltagere.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!