Uge 43 2022 Udredningsforløb/skolestartsvurdering for 4-6 årige småbørn med blindhed og forældre

Dato

Uge 43, 2022 mandag den 24. – fredag den 28. oktober 2022.

Hvem henvender forløbet sig til?

 • Småbørn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et udredningsforløb og rådgivning ved et tværprofessionelt team.
 • Børn med blindhed på 5-6 år, hvor der tillige ønskes vurdering og vejledende anbefalinger i forhold til kommende skolestart. Ved behov kan der evt. tilbydes test ved psykolog.
 • Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration.

Mål med forløbet

Iværksættelse af indsats for at sikre barnet med blindhed optimale lærings- og udviklingsbetingelser, herunder understøtte tidlig introduktion til taktilt materiale i leg og læring og punktskrift.
Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af forløbet:
Forældre

 • en tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger i forhold til deres barns udvikling og læring.
 • Viden om barnets synsnedsættelse, generelle udvikling, potentialer og eventuelle udfordringer.
 • Vejledende anbefalinger mht. hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet.
 • Større viden om hvad det kan indebære at være forældre til et barn med blindhed.
 • Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i lignende situation.

For børnene:

 • Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af småbørn med blindhed.
 • En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation.
 • Nye færdigheder i en lille gruppe af børn med blindhed, herunder taktile færdigheder og punktskrift.

For professionelle:

 • En tværprofessionel udredning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger bl.a. mht. hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet.
 • Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet.

Forløbets indhold

Med udgangspunkt i individuelle ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent, vil der blive foretaget en tværprofessionel udredning/vurdering af barnets funktionsniveau, efterfulgt af vejledende anbefalinger.
Forældrene vil sideløbende deltage i undervisning/vejledning tilrettelagt for dem, som forældre til børn med blindhed.

Forløbets organisering 

I dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave af det tværprofessionelle team med særlig viden om børn med blindhed. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed.
Forældrene modtager teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske principper og metoder, samt aktuelle emner og problemstillinger. Emnerne kan være: brug af intakte sanser, orientering og mobility, før-punkt og punktskrift, kompenserende hjælpemidler, motorik, kommunikation, skoleparathed og sociale kompetencer. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.
Som afslutning på forløbet vil der være en forældresamtale, hvor repræsentanter fra det tværprofessionelle team vil fremlægge essensen af udredningsforløbet og give forslag til det videre arbejde med barnet. Efter aftale med forældrene, kan den lokale synskonsulent og/eller andre relevante fagpersoner deltage.

Metodebeskrivelse

Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og evidensbaseret viden anvendes. De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling og sanseintegrationsteori. Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den ”Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode”.

Opfølgning

Efter forløbet udarbejdes der en skriftlig rapport, som sendes til de personer/fagprofessionelle, som forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning.

Betaling

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre til børn med synsnedsættelse.

Sted

Synscenter Refsnæs, Specialrådgivningen, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson

Jeanette Moesgaard, synskonsulent
Mail: jmoe@remove-this.regionsjaelland.dk:  59 57 03 87 Mobil: 20 14 14 40

Frist for tilmelding

Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema senest d. 05.08.2022.

Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via link på Synscenter Refsnæs hjemmeside www.synref.dk 
Forældrene vil efterfølgende modtage program og deltagerliste.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 5 børn på forløbet.

OBS! Synskonsulenten laver henvendelse vedr. forløbet, tilmeldingen foretages af familien, efter de har modtaget invitation fra os!