NNS – Nationalt Netværksbaseret Samarbejdsprojekt

Kort baggrund

Forskning og undersøgelser siden 2010 (bl.a. SFI og VIVE-rapporter) påpeger, at levevilkårene for borgere med synsnedsættelse er mærkbart udfordret bl.a. i forhold til trivsel, uddannelse og beskæftigelse.
Aktuelle data og statistikker bekræfter, at dette fortsat gør sig gældende og at tendensen går i retning af, at færre og færre borgere med synsnedsættelse fuldender uddannelse og kommer i beskæftigelse. Hovedparten af mennesker med synsnedsættelse i den erhvervsaktive alder er ikke selvforsørgende.

Forskningen adresserer barriererne for borgerne ift. samfundsdeltagelse.
Med projektet vil vi adressere nogle af løsningerne ved at rette fokus mod den tidlige indsats i familie, dagtilbud og folkeskole.

Formål
Det nationale netværksbaserede samarbejdsprojekt har til formål at formulere en national vejledning, der kan bidrage til en forandring for målgruppen.

Vejledningen skal fokusere på tidlig indsats og tage afsæt i de formelle læringsmål, der er defineret på dagtilbud- og folkeskoleområdet samt understøtte de kommunale pædagogiske og specialundervisningsmæssige indsatser i relation til målgruppen af børn med synsnedsættelse.

Med afsæt i Forløbsbeskrivelsen for børn og unge med synsnedsættelse og aktuelt bedste viden udarbejdes der såkaldte udvidede læringsmål i tilknytning til de formelle læringsmål.
De udvidede læringsmål omsættes til specifikke indsatser, der har til formål at imødegå de centrale risikofaktorer ift. inklusion identificereret i Forløbsbeskrivelsen – disse indsatser samles i en national vejledning.

Perspektiv

Synsfagligt: Den nationale vejledning samler de specifikke indsatser bestående af kortere tekster, refleksionskort og links til podcasts målrettet ledelse og det fagprofessionelle personale i dagtilbud og folkeskole, kommunale pædagogiske konsulenter, PPR, forældre/familie og støttepersoner.

Samarbejde: Projektet har til formål at styrke det synsfaglige samarbejde for børn i dagtilbud og folkeskole for at fremme børnenes muligheder for at kvalificere sig til videreuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og aktiv samfundsdeltagelse. Projektet har ligeledes til formål at styrke det koordinerede samarbejde på tværs af de to landsdækkende tilbud og DTHS

Er du interesseret i at høre mere om projektet?

For yderlige information er du velkommen til at kontakte Videns- og udviklingsenheden på Synscenter Refsnæs på scr-viden@remove-this.regionsjaelland.dk


Fakta

Oversigt over analyser og forskning på synsområdet 2010 - 2018

Danske analyser og forskning på synsområdet er historisk set minimal. Derfor er viden om målgruppens vilkår ringe belyst. Den nyeste viden på børneområdet stammer fra den i 2010 offentliggjorte SFI rapport af undersøgelsen ”Blinde børn – integration eller isolation? Blinde børns trivsel og vilkår i hjemmet, fritiden og skolen.” På baggrund af analysen konkludes bl.a. at målgruppen er udfordret i deres trivsel i familie, institutioner og fritid. Denne analyse er den eneste gennemført på børneområdet hidtil.

Analyser på voksenområdet
Rapport fra SFI 2010 om Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår – Barrierer for samfundsdeltagelse.  Analysen viser bl.a., at blinde gennem de seneste generationer har fået mindre og mindre uddannelse, og at de kun i ganske beskedent omfang deltager i arbejdslivet. Denne rapport førte bl.a. frem til nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe for en analyse af voksenområdet.

Arbejdsgruppens rapport udkom i 2011: ”Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede. Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe”. Arbejdsgruppen identificerede udfordringer på voksenområdet og anbefalede nogle initiativer på respektive ministerområder.

I 2014 kom en Ph.d.-afhandling af Finn Amby: ”Målgruppen der forsvandt”. En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse. Afhandlingen dokumenterer at mennesker med synsnedsættelse er usynlige i beskæftigelsesindsatser på handicapområdet.

I working paper fra Aalborg universitet 2017: ”De usynlige” analyseres arbejdsgivernes viden og holdninger til målgruppen af voksne med synsnedsættelse som medarbejdere. Analysen påpeger at arbejdsgivernes manglende viden kan være årsag til, at mennesker med synsnedsættelse ikke opnår ansættelse.
 
Rapport fra VIVE i 2017 ”Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår. Muligheder og barrierer for samfundsdeltagelse”. Analysen er en opfølgning på analysen fra 2010. Rapporten viser bl.a. at målgruppens uddannelses- og beskæftigelsesgrad er lav og faldende i forhold til 2010-analysen.

Forløbsbesskrivelse – faglige anbefalinger
Forløbsbeskrivelsen er ikke en analyse eller forskningsrapport. Men Forløbsbeskrivelsen samler relevant viden om målgruppen af børn og unge med synsnedsættelse, faglige indsatser, risikofaktorer for målgruppen i inklusionen samt anbefalinger til kommunerne.

Socialstyrelsen udgiver i 2016 "Forløbsbesskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år”. Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens faglige anbefalinger i forhold til hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Forløbsbeskrivelsen er i dag en retningsgivende fælles forståelse på synsområdet.