Erasmus+ Projekt 2015-2017

Key Action 2 projekt – Strategisk Partnerskab under overskriften: Cooperation for innovation and exchange of good pratice. Vores fokus er School Education.

Titel: Inlcusion in Europe through Knowledge and Technology - INCLUTECH

Deltagere:

Danmark: Sensus og SynRef

Ungarn: Hungarian Acadmy of Science, Universitetet I Budapest

Rumænien: School for the Partially Sighted, Bucharest

Bulgarien: DABG – Nationale Bulgarske Dysleksiforening og Det Nationale Blinde
Rehabiliteringscenter

Cypern: St. Barnabas School for the Blind og Blindeforeningen

Italien: ANS – Nationale Center for blinde og svagsynede

Projektets afsæt ligger i inklusionsfeltet og taler ind en igangværende udvikling om i højere grad at understøtte inklusion. I et internationalt perspektiv, herunder Europa, er det meget forskelligt, i hvor høj grad det er lykkes at inkludere børn og unge med særlige behov i den almene undervisning, herunder blinde og svagsynede.

I nordisk regi har det i en årrække været et område, der har haft stor bevågenhed på at arbejde inklusionsunderstøttende med målrettede indsatser til følge. Dette er bl.a. kendetegnet ved et reduceret antal af specialskoler men også ved et omfangsrigt erfaringsgrundlag, der kan bidrage til vidensdeling af disse erfaringer, herunder ift. inkluderende læring og brug af teknologi.

Omvendt er specialviden og især specialpædagogiske erfaring med undervisning af børn og unge med blindhed i fag som f.eks. matematik og fysik langsomt ved at erodere over tid. Området er ikke i høj nok grad lykkes med at kunne fastholde og opsamle den praktiske viden. I Øst- og Mellemeuropa forholder tingene sig anderledes. Her er der fortsat et større omfang af specialskoler med stor viden om undervisning af blinde, men hvor udviklingen i retning af at arbejde inklusionsunderstøttende er i sin spæde opstart.

Med afsæt i dette er det projektets formål at undersøge og beskrive den blindepædagogiske praksis i relation til nærmere udvalgte emner og fag. Dette vil resultere i en lang række guides og best practise beskrivelser, der inkluderer principper, metoder og midler til at gennemføre specialiseret undervisning af børn og unge, der er blinde, svagsynede eller ordblinde.

Derudover vil partnerne producere e-læringsmoduler og materialer til produktion af alternative formater med RoboBraille tjenesten for at understøtte vejen til god inklusion hos partnerlandende og andre steder. Foruden at resultere i disse konkrete produkter, vil partnerne disseminere resultaterne af arbejdet løbende samt afholde en række nationale konferencer om projektet og dets resultater.

Projektet begynder i praksis sit samarbejde ved et kick off møde i december 2015.
Der vil komme mere information om det praktiske projektarbejde, deltagere osv. senere.

Henvendelse/yderligere information om projektet fås hos:

Synscenter Refsnæs
Tanja Stevns, projektkoordinator tstv@remove-this.regionsjaelland.dk