Udredningsforløb for 0 – 3 årige småbørn med blindhed og deres forældre

Dato

Uge 38, 2018 mandag den 17. til fredag den 21. september

Gruppeforløb for 0 – 3 årige småbørn med blindhed inklusiv specialrådgivning/kursus for deres forældre

Hvem henvender forløbet sig til?

  • Småbørn, der er blinde og som forventes at udvikle sig svarende til deres levealder, og hvor der er behov for udredning og rådgivning ved tværprofessionelt team
  • Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration i forhold til at sikre deres børn med blindhed optimale udviklingsbetingelser

Mål med forløbet

Iværksættelse af tidlig og fortløbende indsats for at sikre barnet med blindhed optimale udviklingsbetingelser.

Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af kurset:  
Forældre

  • Udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger
  • Viden om deres barns synshandicap, generelle udvikling, potentialer og eventuelle udfordringer
  • Større viden om hvad det kan indebære at være forældre til et barn med blindhed herunder støtte til tidlig introduktion til taktilt materiale i leg og læring samt punktskrift
  • Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Barnet

  • Nye færdigheder samt samvær og begyndende erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af småbørn med blindhed
  • En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation
  • Introduktion til taktilt materiale og punktskrift

Professionelle

  • En tværprofessionel udredning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger som supplement til den lokale synskonsulents vejledning

Forløbets indhold

Med udgangspunkt i individuelle ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent, vil der blive foretaget en tværprofessionel udredning af barnets funktionsniveau efterfulgt af vejledende anbefalinger.
Forældrene vil sideløbende deltage i undervisning/vejledning tilrettelagt for dem som forældre til børn med blindhed.

Forløbets organisering

I dagtimerne beskæftiges og udredes børnene i kursusafdelingens børnehave af et tværprofessionelt team fx synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut med særlig viden om børn med blindhed. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed.

Forældrene undervises og vejledes sideløbende af det synsfaglige team. Der vil bl.a. være fokus på tidlig indsats samt blindepædagogiske principper og metoder, set i forhold til de enkelte børns udviklingsniveau.
Undervisningen kan fx indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, før-punkt/punktskrift, motorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer.

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Som afslutning på forløbet vil der være en afsluttende forældresamtale, hvor repræsentanter fra det tværprofessionelle team vil fremlægge essensen af udredningsforløbet og give forslag til det videre arbejde med barnet. Efter aftale med forældrene kan den lokale synskonsulent og/eller andre relevante fagpersoner deltage.

Metodebeskrivelse

Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og evidens baseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling og sanseintegrations teori.
Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den ’Interaktionsbaseret iagttagelse metode’.

Opfølgning

Efter forløbet udarbejdes der en skriftlig rapport, som sendes til de personer/fagprofessionelle, som forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning.

Kursusafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit.

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Lene Kreuter
Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility
Mail: lehl@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 63

Henvendelsesfrist

Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet ved i samarbejde med forældrene at udfylde og sende et henvendelsesskema, senest 3 måneder før forløbets start til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk 

Forældrene modtager derefter besked om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage skal de bekræfte det via et link.

Efterfølgende vil forældrene modtage program og deltagerliste.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 5 børn i kurset.