Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 5-6 årige svagsynede børn og deres forældre

Dato

Uge 48, 2018 mandag den 26.11. – fredag den 30.11. 

Hvem henvender forløbet sig til?

Børn med en alvorlig synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, der medvirker til, at der er usikkerhed om barnets kommende skolestart. Det være sig i forhold til hvornår barnet skal i skole, hvilken type skoletilbud, der er bedst for barnet og hvad der i givet fald skal være fokus på i familie og dagtilbud inden start i 0. klasse.

Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør det i stand til at indgå i formaliserede afprøvninger og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og udredning. 

Mål med forløbet 

For forældrene: 

  • Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer, psykologisk observation og evt. aktuelle testmateriale, ADL og sanse motorik - set i relation til skolestart
  • Viden om barnets udvikling, ressourcer og eventuelle begrænsninger – via en tværfaglig vurdering
  • Redskaber til at hjælpe barnet med at arbejde med sine færdigheder og kompensere for eventuelle vanskeligheder

For børnene: 

  • Viden om, at andre end de selv, kan have en synsnedsættelse
  • Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe
  • Opleve at få stillet formaliserede krav i forbindelse med førskoleopgaver, opgaveløsning og evt. psykologisk testning

For professionelle: 

  • Viden om barnets udvikling, ressourcer og begrænsninger
  • Viden om barnets behov for læring og stimulering før og under skolestart
  • Viden om hvilke synskompenserende tiltag og materialer barnet kan profitere af 

Forløbets indhold 

Børnene bliver igennem leg og forskellige aktiviteter observeret af det tværfaglige team. Forskellige afprøvnings materialer og standardiserede test medvirker ligeledes til, at der foretages en grundig synspædagogisk, psykologisk og sansemotorisk udredning. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle problemstillinger, der er aktuelle i tiden op til og ved skolestart, ligesom de får indblik i de observationer, test og materialer børnene præsenteres for i forløbet.   

Forløbets organisering

Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens observationsbørnehave sammen med synspædagoger, ergo og fysioterapeut samt psykolog. En eftermiddag er børnene i gymnastiksalen til sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der kan maksimalt deltage 6 børn pr. kursus.  

Metodebeskrivelse

Udgangspunkt for hele rådgivningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering foregår i et tværfagligt team.  

Den synspædagogiske udredning foregår ved anvendelse af relevante synsafprøvnings materialer og standardiseret test, men ikke mindst med afsæt i erfaringsbaserede tiltag og viden.

De motoriske og sansemotoriske observationer foregår med afsæt i børns motoriske udvikling og teori om sanseintegration.De psykologfaglige observationer foretages med udgangspunkt i interaktionsbasseret iagttagelsesmetode inspirereret af Mariane Hedegaard (2013, 2015).

Samtidig med analysen af observationsprotokollen foreskriver metoden at udviklingsmæssige karakteristika nedskrives, som ud fra en teoretisk viden om udvikling kan identificere og underbygge en vurdering af udviklingsbehov.

Observationen valideres efterfølgende i det tværprofessionelle team samt ved et opfølgende møde ved besøgets afslutning.Ved behov vil der eventuelt blive foretaget kognitive tests, som eksempelvis Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-IV), der afdækker barnets kognitive forudsætninger på forskellige områder, – dette forudsætter at barnet ikke har været testet med samme test indenfor det seneste år. 

Opfølgning

Forløbet afsluttes med en individuel forældresamtale, hvor observationsteamet gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældrene kan barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage i samtalen, hvis forældrene har givet skriftlig samtykke hertil.   

Efterfølgende vil forældrene med afsæt i samtalen modtage udredningsrapport, med yderligere beskrivelser og handleforslag til støtte for deres barn udvikling og kommende skolestart. 

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit.  

Sted

Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112 4400 Kalundborg.  

Kontaktperson 

Kursustilrettelægger, synskonsulent Annette Petersen 
Mail: anpeter@remove-this.regionsjaelland.dk   
Telefon: 59 57 02 65 eller 93 57 00 19

Henvendelsesfrist

Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet ved i samarbejde med forældrene at udfylde og sende henvendelsesskemaet, senest 3 måneder før forløbets start til mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk   Forældrene modtager derefter besked om de tilbydes en plads. Såfremt de ønsker at deltage skal de bekræfte det via et link. Efterfølgende vil forældrene modtage program samt deltagerliste.