Observationsophold for blinde 0-4 årige børn og deres forældre

Dato

Uge 17 mandag d. 24. til torsdag d. 27. april 2017.

Hvem henvender kurset sig til?

Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres levealder, og hvor der er behov for
observation og rådgivning ved tværfagligt team.
Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation, at være forældre til et blindt barn.

Effekt af kurset

Der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats for, at sikre det blinde barn optimale udviklingsbetingelser.

Det forventes at forældre, børn og professionelle får følgende udbytte af kurset:

Forældre

 • Større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer at være forældre til et blindt barn
 • Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder
 • Rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal sættes fokus på i forhold til deres barn
 • Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Barnet

 • Samvær og begyndende erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af blinde småbørn
 • En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation
 • Nye færdigheder i en lille gruppe af blinde børn

Professionelle

 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Viden om hvordan synshandicappet  påvirker barnets udvikling
 • Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger
 • Konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet

Kursets indhold

Der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau samt forslag til tiltag, med udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent.
Kurset er et supplement til den lokale vejledning.

Kursets organisering

I dagtimerne beskæftiges og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave, af et flerfagligt team med særlig viden om blinde børn, f.eks. synspædagoger,  psykolog, talepædagog, fysioterapeut samt ergoterapeut.
Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed.

Forældrene undervises og vejledes sideløbende af synsfagligt personale i synshandicappets betydning. Der vil være fokus på tidlig indsats samt blindepædagogiske principper og metoder, set i forhold til de enkelte børns udviklingsniveau.
 
Undervisningen kan indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, punktskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer.

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Opfølgning

Kurset afsluttes med en forældresamtale,  hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Kursusafgift

Kurset er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson

Synskonsulent og Instruktør i orientering og mobility
Lene Kreuter
Mail: lehl@remove-this.regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 63

Indstillingsfrist

Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet og udfylder indstillingsskema i samarbejde
med forældrene.
Indstillingsskema 2 Observationsophold for blinde og svagsynede småbørn

Indstillingsskema sendes senest 3 måneder før kursusstart til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. Mail:
synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk


Forældrene modtager efterfølgende besked om de er optaget på kurset,
samt evt. program og deltagerliste.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 5 børn i kurset.

Andre relevante kursustilbud

Det er ikke længere muligt at ansøge.