Inspirationsdage for synshandicappede skolebørn 7 - 17 år, med yderligere funktionsnedsættelser

Dato

Uge 9 tirsdag d. 27. februar til fredag d. 2. marts 2018.

Hvem henvender forløbet sig til?

Skolebørn med synshandicap i alderen 7 - 17 år, CVI (hjernebetinget synsnedsættelse) andre synsdiagnoser og forskellige handicapkombinationer samt deres forældre.

Bor barnet på døgninstitution kan pædagoger deltage.

Effekt af forløbet

Det forventes at forældrene får:

 • Viden om barnets synsmæssige ressourcer og begrænsninger
 • Tværfaglig inspiration til aktiviteter og samvær med barnet
 • Specialpædagogisk rådgivning og praktiske anvisninger til læring, aktivitet og samvær med barnet
 • Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Det forventes at barnet får:

 • Oplevelser og erfaringer der fremmer barnets synsmæssige opmærksomhed
 • Oplevelser og erfaringer der fremmer barnets øvrige sansemæssige opmærksomhed
 • Kendskab til alternativ kommunikation

Det forventes at fagprofessionelle får:

 • Viden om barnets ressourcer og begrænsninger
 • Viden om hvordan synshandicappet påvirker barnets udvikling og spiller sammen med barnets andre funktionsnedsættelser
 • En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning
 • Konkrete forslag til hvordan de kan arbejde videre med barnet/den unge i undervisningen

Forløbets indhold

Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil blive
undervist i følgende emner:

 • Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse
 • Alternativ kommunikation - Aktiv læring og leg
 • Anvendelse af IKT, Flexiboard, PC, iPad
 • Sanser og motorik
 • Orientering, mobility
 • Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service

Oplægsholderne er synskonsulent, lærer, talepædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, mobilityinstruktør, socialrådgiver og psykolog.

Programmet for forløbet tager afsæt i barnets/den unges funktionsniveau og forældrenes ønsker for forløbet, i det omfang det kan lade sig gøre.

Forløbets organisering

Forløbsdagene kan afholdes på Synscenter Refsnæs eller lokalt. Afholdes forløet på Synscentret, opholder børnene/ de unge sig sammen med det tværfaglige team. Igennem samvær og aktiviteter observeres børnene/ de unge løbende. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor børnene/ de unge, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden.

Hvis forløbet afholdes lokalt vil det blive tilrettelagt i samarbejde med den lokale synskonsulent og personalet fra specialskolerne.

Opfølgning

Forløbet afsluttes med en samtale, hvor det tværfaglige team giver specialrådgivning omkring barnets/ den unges videre trivsel, udvikling og læring. Barnets lokale synskonsulent, pædagog/lærer og andre relevante personer kan deltage i samtale, hvis forældrene ønsker det.

Efter forløbet udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til.

Forløbsafgift

Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed gratis.

Sted

Synscenter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontakt

Kursustilrettelægger, Connie Horndrup
Mail: cchh@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 81 84 70

Henvendelsesfrist

Kursustilrettelægger tilstræber, at børnene/ de unge i forløbet matcher hinanden så vidt det er muligt, så programmet kan udarbejdes i forhold til børnenes/ de unges alder, udviklingsniveau og kompetencer. Derfor er der fælles ansøgningsfrist til forløb for synshandicappede skolebørn med andre funktionsnedsættelser.

Synskonsulent og forældre udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om barnets syn, øvrige handicap, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på.

Samtykkeerklæring og fototilladelse udfyldes inden forløbet.

Henvendelsesskema, sendes til Synscenter Refsnæs´mail: synscenter-refsnaes@remove-this.regionsjaelland.dk senest 1. december 2016.

Synscenter Refsnæs sender senest 2 måneder før forløbet afholdes, besked til familien om hvilket forløb de er optaget på samt foreløbigt program. Familien skal efterfølgende bekræfte at de ønsker at deltage.

Deltagerantal

Der kan maksimalt deltage 4 elever på kurset.

Andre relevante kurser

Uge 19 2017 Kursus for personale, der underviser blinde og svagsynede skolebørn med yderligere funktionsnedsættelser.

Det er ikke længere muligt at ansøge.