Kontakt

Susanne Tina Johansen
Områdeleder - Boområdet
E-mail:
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Kontakt

Toppen

Toppen er et botilbud til unge synshandicappede under serviceloven (§ 67 stk. 2 samt § 107 tilbud i serviceloven). Botilbuddet indeholder skole og mulighed for at tage en STU uddannelse.

Målgrupper:

Toppen er et botilbud til børn og unge, hvor synshandicappet er det primære handicap og tillægshandicap af mindre betydning.

Den pædagogiske indsats bygger på blindepædagogiske principper om individualisering, helhedsoplevelse, virkelighedstilknytning og aktivering i et anerkendende miljø. Beboerne deltager i de daglige opgaver og der arbejdes målrettet med udvikling af ADL/Mobility og sociale kompetencer. Mål for arbejdet med beboerne i boområde 1 er, at de unge:  

 • udvikler selvstændighed og egenomsorg
 • kan holde sig sund og rask
 • kan gennemføre uddannelse
 • få arbejde eller beskæftigelse
 • så vidt muligt kan færdes på egen hånd
 • så vidt muligt kan bo selv

Formål og mål med et boophold på Toppen

 • At de unge udvikler og styrker deres mentale og fysiske kompetencer såvel, som praktiske og sociale, således
 • At de unge får mulighed for at udvikle faglige kompetencer, der skaber de bedste mulige betingelser for dem videre i uddannelse og/eller arbejdssammenhænge.
 • At de unge lærer at mestre praktiske og sociale problematikker, som voksenlivet indeholder. Således at de bliver så selvbærende, som muligt i forhold til livsfærdigheder, som at bo, arbejde, holde sig sund, leve et aktivt liv/familieliv og have relationer til offentlige myndigheder.
 • At den enkelte unge styrker sit selvværd, sin selvtillid og oplever selv at være den aktive deltager i sin egen udvikling. Gennem egne handlinger bidrager den unge til, at skabe livskvalitet og håndtere sit synshandicap med alle dets muligheder og begrænsninger

Vi vægter

Toppen er de unges hjem, hvor vi møder dem med respekt og forståelse for det de er, det de kan og det de ønsker. Alle unge og personaler på Toppen indgår i et forpligtende praktisk og socialt fællesskab, hvor vi i hverdagen har følgende fokusområder for at imødegå formål og mål

Mobility
For at de unge kan udnytte deres potentiale og blive i stand til, at kunne færdes så selvstændigt, som muligt

Botræning
Madlavning, rengøring, tøjvask, personlig hygiejne, spiseteknik, af- og påklædning socialt samvær, fritid og økonomi.

ADL
Som en del af botræningen.

Fritidsaktiviteter
Både på Toppen/Synscenter Refsnæs og i lokalsamfundet, hvor inklusion i ungdomsskole/ungdomsklub, idrætsforeninger o.lign indgår.

Byture
Transport til byen, indkøb, bank, offentlige instanser, og at færdes i by.

Sund kost
Planlægning af indkøb og madlavning med fokus på sundhed i samarbejde med uddannet køkkenleder og øvrige personale.

Motion
Faste aktiviteter i egen svømmehal/gymnastiksal/motionsrum og fokus på aktiv livsstil med udendørsliv.

Kontaktpædagog
Alle unge har en kontaktpædagog der er særligt knyttet til den enkelte unge, og som deltager i konferencer/møder. Kontaktpædagogen har kontakt til forældre/værger, ansvar for økonomi og andre nære ting.

Ungesamtaler
Som en del af konferencematerialet holdes ungesamtale, hvor den unges egen beskrivelse af dagligdagen og de ressourcer og barrierer, som han/hun oplever indgår. Målet er således at den unge kan integreres i fremtidige fokusområder og mål i handleplanen.

Pædagogisk tilgang – hvordan arbejder vi for at opfylde mål og formål

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at udvikling for den enkelte unge sker i et samarbejde, hvor vi i det pædagogiske arbejde vægter relationen og dialogen med den unge. Vi arbejder metodisk med, at støtte den unge til at handle og være aktive i egen udvikling, med det mål at medvirke til at skabe mening og overblik over egne kompetencer og muligheder.

 • Handleplan – udarbejdes i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, lærere, sundhedspersonalet og andre professionelle der er tilknyttet den unge hvert efterår og evalueres hvert forår.
 • Konferencer – afholdes 2 gange årligt med udgangspunkt i handleplan/evaluering.
 • Pædagogisk arbejde i hverdagen – der arbejdes synligt og målrettet efter handleplaner og indsats/effekt vurderes minimum hver anden måned, hvilket fremgår af kommende handleplan.
 • Pædagog/lærer og andre professionelle – tværfaglige møder holdes kontinuerligt hvor samlet indsats vurderes og reguleres.

Effekten af et boophold på Toppen

Den unge optimerer sine kompetencer i forhold til det fremtidige voksenliv ved, at de på Toppen målrettet arbejder med, at udnytte det potentiale de har i forhold til:

 • At bo selvstændigt
 • At få uddannelse
 • At få arbejde el. beskæftigelse
 • At holde sig sund og rask
 • At kunne deltage aktivt i nærmiljøet
 • At kunne færdes på egen hånd