Berit Houmølle ansat som ny skoleleder og souschef for centerleder fra 1. april 2015

01/04 - 2015

Stillingen som skoleleder med ledelsesansvar for området skole og specialrådgivning og souschef for centerleder har været opslået eksternt. Der har været nedsat et rådgivende samtaleudvalg med ledelsesrepræsentation og repræsentation af TR på DLF området, og dette rådgivende samtaleudvalg har enstemmigt valgt at ansætte Berit Houmølle i stillingen som skoleleder med souscheffunktion og områdeledelsesansvar for skole og specialrådgivning.

Centerleder Kenn Steen Andersen udtaler:  ”Jeg hilser ansættelsen af Berit Houmølle meget velkommen og glæder mig over, at Berit nu er fast med på holdet som skoleleder.  Jeg kender Berit Houmølle som en fagligt meget kompetent person med stærkt fokus både på at sikre drift og udvikling, samtidig med at hun har fokus på at styrke samarbejde, arbejdsmiljø og relationerne internt som eksternt. Dertil kommer, at fastansættelsen af Berit som skoleleder sikrer kontinuitet, idet Berit således fortsætter i de funktioner og med de ledelsesområder, som hun har varetaget i konstitueringsperioden siden 1.10.2014 og frem til nu”.

De vigtigste indsatsområder, som Berit vil skulle prioritere i jobbet som fastansat skoleleder, er:

  • Fortsat udvikling af skoleområdets tilbud, så de matcher brugernes og kommunernes behov og efterspørgsel i en tid, hvor inklusionen sætter dagsordenen. Dette omfatter bl.a. Efterskolen, som fortsat skal udvikles i dialog med brugerne og kommunerne, ligesom Synscenter Refsnæs fortsat vil prioritere og arbejde på at udvikle og levere individuelle og skræddersyede tilbud i dialog med ”kunder”/brugere – både lokalt i kommunerne/folkeskolerne og på Synscenter Refsnæs
  • Fokusere på, hvordan mulighederne i skolereformen bedst kan understøtte undervisningen af eleverne i skolen, så de danner det bedste udgangspunkt for elevens såvel faglige som sociale udvikling.
  • Skolen har som de øvrige takstfinansierede områder på Synscenter Refsnæs været udfordret af kapacitetstilpasninger og omstillinger på grund af vigende belægning. Derfor vil Berit fortsat prioritere at det videre arbejde med drift og udvikling af skoleområdet skal foregå i tæt samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og de øvrige medarbejdere mhp. at understøtte tydelige prioriteringer og et godt arbejdsmiljø.
  • Forankre og udvikle et positivt og konstruktivt samarbejde med Socialstyrelsen, der pr. 1. juli 2014 overtog ansvaret for koordineringen af specialrådgivningen. Samarbejdet skal sikre, at Synscenter Refsnæs opretholder rammer og vilkår til fortsat at være leveringsdygtig i special- og synsfaglig opgaveløsning af høj kvalitet, når denne i et landsdækkende og inklusionsunderstøttende perspektiv skal varetages.
  • Understøtte de mange gode og positive kræfter på Synscenter Refsnæs, der arbejder hårdt på at drive og udvikle Efterskolen som et nyt inklusionsunderstøttende tilbud fra Synscenter Refsnæs.
  • Fortsat bidrage til at Synscenter Refsnæs kan holde fanen højt og vedblive med at være i front med inklusionsunderstøttende og tilgængelig IKT-teknologi og digitalisering. Herunder eksempelvis RoboBraille tjenesten i samarbejde med Sensus, skolebiblioteket www.biblus.dk samt den digitale materialeudstilling ”Mediateket” www.synref.dk, der alle er landsækkende og tilgængelige tilbud, som understøtter børn og unge i deres uddannelse og ungdomsliv.
  • Endelig skal Berit Houmølle som skoleleder og ikke mindst som souschef i tæt samarbejde med centerleder Kenn Steen Andersen fortsat sikre, at Synscenter Refsnæs altid er i dialog med omverdenen og er lydhøre over for kundernes og brugernes efterspørgsel og derudfra skabe bæredygtige, individuelle og skræddersyede tilbud.

Berit Houmølle udtaler: ”Jeg er rigtig glad for den anerkendelse og tillid, der er vist mig i forhold til at fortsætte det gode samarbejde, jeg har på alle niveauer både i og uden for Synscenter Refsnæs. Det en spændende tid, hvor der med Socialstyrelsens centrale udmelding på synsområdet samt øget fokus på inklusion sættes retning for den synsfaglige opgaveløsning i Danmark samt Synscenter Refsnæs rolle som leverandør i forhold til denne. Jeg ser frem til fortsat at bidrage til samarbejdet om udvikling af synsområdet til gavn for børn og unge i Danmark, som er dem, det hele drejer sig om”.

Med disse mange og store forventninger, vil jeg gerne byde Berit Houmølle velkommen ”som fast spiller på holdet”, idet jeg glæder mig til et tæt og konstruktivt samarbejde fremadrettet.

På vegne af centerledelsen

Kenn Steen Andersen
Centerleder